Про Вісник

«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія» – це періодичне наукове видання, в якому публікуються матеріали і результати досліджень у сфері історії та історичних наук (археологія, архівознавство, етнологія, історіографія, джерелознавство та ін.).

Вісник заснований у 1958 році під назвою "Історичні науки". В 1996 році був перейменований і отримав нинішню назву. В журналі публікуються статті й наукові розвідки як співробітників історичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка, так і дослідників та істориків з інших наукових установ і країн.

У Віснику публікуються статті українською та англійською мовами.

Всі надані до публікації матеріали попередньо рецензуються членами редакційної колегії.

Вісник виходить щоквартально.

Редакційна колегія Вісника дотримується політики відкритого доступу.

Авторське право та права на публікацію всіх матеріалів, що опубліковані у Віснику, належить авторам.


Статті для розгляду редколегією просимо надсилати електронною поштою за адресою: history.bulletin@knu.ua

Мета і завдання

Мета Вісника – забезпечити платформу для комунікації між вченими, що здійснюють дослідження у різних галузях історичної науки як в Україні, так і за її межами; представити результати дисертаційних досліджень науковій спільноті; дати можливість молодим вченим, аспірантам і студентам опанувати методику підготовки і публікації наукових статей; вводити в науковий обіг нові джерела та матеріали.

Проблематика. До публікації в журналі приймаються наукові статті з історії України, всесвітньої історії, археології, етнології, історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін. Надається перевага дослідженням визвольного руху в Україні та інших країнах; матеріалам, в основі яких лежать архівні або археологічні джерела, що раніше не вводились у науковий обіг; матеріалам, що містять нові дані про відомих або маловідомих історичних діячів; дослідженням, в ході яких було використано новаторські методологію та підходи, зокрема з гендерних студій, мікроісторії, історії ідей та ін.

Розділи:

 • наукові статті – публікуються оригінальні наукові розвідки та результати дисертаційних досліджень;

 • документи і матеріали – публікуються раніше невідомі джерела або їх переклади з авторським коментарем;

 • рецензії та огляди – публікуються авторські рецензії на монографії або статті;

 • хроніка наукового життя – публікуються матеріали щодо перебігу та підсумків наукових конференцій, семінарів, круглих столів, інших наукових та освітніх заходів.

Матеріали усіх розділів отримують унікальний цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI) та індексуються у відповідних наукометричних і реферативних базах, до яких входить Вісник.

Умови оплати публікацій

 • Редакційна обробка статей - безкоштовна.

 • Статті та матеріали студентів, аспірантів і співробітників Київського національного університету імені Тараса Шевченка публікуються безкоштовно.

 • Вартість публікації статей і матеріалів зовнішніх авторів наразі становить 1047 грн за 40 тисяч знаків (відповідно до "Положення про порядок надання Київським національним університетом імені Тараса Шевченка платних послуг із видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, технічних видань, друкованих засобів масової інформації").

 • Видавничо-поліграфічний центр "Київський Університет" оформлює рахунки на оплату поліграфічних послуг авторам після формування випуску "Вісника". Для оформлення рахунків автори мають надати відповідальному секретарю редакційної колегії паспортні дані та ідентифікаційний код.

Процес рецензування

Всі матеріали, що надходять до Вісника, проходять процедуру подвійного сліпого рецензування: авторам невідомі імена рецензентів, а рецензентам невідомі імена авторів. Рецензування здійснюють члени редакційної колегії в наступній послідовності:

 1. Матеріали надходять до технічного редактора, який перевіряє правильність оформлення тексту та посилань, присутність у статті всіх структурних елементів (у випадку неправильного оформлення рукопис повертається на доопрацювання). Технічний редактор здійснює шифрування статті та передає її головному редактору не пізніше ніж за тиждень після отримання.

 2. Протягом тижня головний редактор визначає рецензента, сфера наукових інтересів якого найближче співпадає з темою статті, та передає статтю рецензентові.

 3. Протягом двох тижнів рецензент здійснює перевірку статті. Рецензування має на меті виявити наступні ознаки:

  • чи містить стаття наукову новизну;

  • чи витриманий науковий стиль;

  • чи дотримався автор норм академічної доброчесності (включає в себе перевірку на плагіат);

  • чи відображений в анотаціях хід дослідження та сформульовані висновки;

  • грамотність написання/перекладу англомовних елементів статті.

 4. Після опрацювання рецензент надсилає головному редактору своє заключення, де повинне міститись одне із наступних положень:

  • Стаття відповідає всім вимогам і може бути рекомендована до друку.

  • Стаття має незначні огріхи (пунктуаційні, орфографічні помилки) і може бути рекомендована до друку після їх усунення автором.

  • Стаття містить суттєві недоліки, зокрема не містить наукової новизни або практичної та теоретичної цінності, тому не може бути рекомендована до друку.

  • Встановлено факт порушення автором принципів академічної доброчесності (плагіат, самоплагіат) та авторського права, тому стаття не рекомендована до друку.

 5. Головний редактор на основі заключень рецензентів приймає рішення про прийняття статті до друку або відмову, і сповіщає технічного редактора.

 6. Технічний редактор сповіщає авторів про результати рецензування: статтю прийнято до друку в поточному чи наступному номері Вісника; статтю буде прийнято до друку в поточному чи наступному номері після усунення вказаних рецензентом недоліків; стаття не буде опублікована через наведені рецензентом причини. Після цього технічний редактор формує зміст поточного випуску та передає його у видавництво.

 7. Автори, що отримали рекомендацію доопрацювати статтю, мають надіслати оновлений варіант не пізніше ніж за тиждень після сповіщення. Рішення про рекомендацію до друку доопрацьованої статті приймає головний редактор.

 8. Автори, які отримали відмову, мають право звернутися до редакції для ознайомлення із заключенням рецензента.

Політика щодо плагіату

Статті мають бути виконані відповідно до норм академічної доброчесності. Редакційна колегія закликає авторів дотримуватися наступних положень Закону України «Про освіту»:

 • вказувати посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень і відомостей, що їм не належать;

 • дотримуватися норм законодавства про авторське і суміжні права;

 • надавати достовірну інформацію про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації.

Порушенням академічної доброчесності вважаються:

 • академічний плагіат (оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства),

 • самоплагіат (оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів); фабрикація (вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях);

 • фальсифікація (свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень).

Редакційна колегія відхилятиме статті, написані з недотриманням вимог академічної доброчесності, без права повторного розгляду та без можливості доопрацювання.

Положення про відкритий доступ

«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія» дотримується політики відкритого доступу. Весь вміст знаходиться у вільному доступі і є безкоштовним для всіх користувачів чи їхніх установ. Користувачі мають змогу читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, здійснювати пошук чи покликатися на повні тексти статей або використовувати їх для будь-яких інших цілей без попереднього дозволу видавця чи автора/авторів. Це відповідає визначенню відкритого доступу Будапештською Ініціативою відкритого доступу до наукової літератури.

Архівування

Електронні копії випусків Вісник доступні в каталогу періодичних видань Національної бібліотеки України імені В. Вернадського, а також в електронному архіві Наукової бібліотеки імені М. Максимовича.