ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

що подаються до

Вісника Київського національного університету. Історія

Завантажити інструкцію для авторів

Перед подачею статей на розгляд, редакційна колегія Вісника наполегливо рекомендує авторам ознайомитися із «Інструкцією для авторів».

Подачу статті на розгляд редакційна колегія сприймає як визнання того, що автор чи автори знайомі з нижченаведеними вимогами і погоджуються з ними.

 1. Загальні вимоги.

а) До Вісника приймаються публікації (наукові статті, рецензії, публікації раніше невідомих джерел з коментарем автора) обсягом від 0,5 до 1,5 авторського аркуша (1 авт. аркуш = 40 000 знаків з пробілами), які раніше не публікувалися та не подавалися на розгляд до інших видань.

б) До друку приймаються статі такими мовами: українська, англійська. Передбачені такі рубрики: наукові статті, документи і матеріали, рецензії та огляди, хроніка наукового життя.

в) Стаття повинна бути чітко структурована і містити такі обов’язкові елементи:

г) Стаття має супроводжуватися анотаціями і ключовими словами українською та англійською мовами. Для статей українською мовою англомовна анотація повинна мати обсяг не менше 1800 знаків (з пробілами). Для статей англійською мовою – аналогічний обсяг україномовної анотації (Порядок формування переліку наукових фахових видань України, 2018). Анотації мають відображати хід дослідження і характеризувати сформульовані висновки.

 

 

2. Структура статті.

 

3. Вимоги до посилань.

 

4. Вимоги до оформлення тексту.

 

5. Можливі причини відмови


ДОДАТКИ

 1. Зразки оформлення Списку використаних джерел та References

Монографія

Джерела: Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського / С. Плохій. – Київ: Критика, 2011. – 600 с.

References: Plokhii, S. (2011). The Great Redivision. Uncommon History of Mykhailo Hrushevskyi. Kyiv: Critique. [In Ukrainian].

Стаття з журналу

Джерела: Пшеничний Т. Роль Української греко-католицької церкви у національному вихованні суспільства в першій половині ХХ ст. / Т. Пшеничний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2018. – 3(138). – С. 60-64.

References: Pshenychnyi, T. (2018). The Role of the Greek Catholic Church in the National Education of Society in the First Half of the 20th Century. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. History, 3(138), 60-64. [In Ukrainian]. DOI: 10.17721/1728-2640.2018.138.13

Розділ з колективної праці

Джерела: Станчев М. Християн Раковський як дипломат (1918-1927 рр.) / М. Станчев // Україна і Болгарія в історії Європи: збірник наукових праць / Ред.: В. Смолій, Д. Вачков. – Київ – Софія: Інститут історії НАН України, 2019. – С. 359-378.

References: Stanchev, M. (2019). Cristian Racovsky as a Diplomat. In V. Smolii, D. Vachkov (Eds.), Ukraine and Bulgaria in European History: Collection of Scientific Papers. Kyiv – Sofia: Institute of History of the National Academy of Sciences of Ukraine. Pp. 359-378. [In Ukrainian].

Архівний матеріал

Джерела: Галузевий державний архів Служби безпеки України, спр. 67098 ФП (СВУ), т. 99 (Голоскевич Г. К.), 245 арк.

References: Branch State Archive of Security Service of Ukraine, file 67098 FP (Union for the Freedom of Ukraine), vol. 99 (H. K. Holoskevych), 245 sheets.

Автореферат дисертації

Джерела: Петрушко Л. Емоційний світ у Києво-Печерському патерику: печаль і сльози: автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Петрушко Л.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 21 с.

References: Petrushko, L. (2019). Emotional World in the Kyivan Cave Patericon: Sadness and Tears. Abstract of unpublished thesis (PhD in History), Taras Shevchenko National University of Kyiv. [In Ukrainian].

Дисертація

Джерела: Петрушко Л. Емоційний світ у Києво-Печерському патерику: печаль і сльози : дис. канд. іст. наук : 07.00.01 / Петрушко Л.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 239 с.

References: Petrushko, L. (2019). Emotional World in the Kyivan Cave Patericon: Sadness and Tears. Unpublished thesis (PhD in History), Taras Shevchenko National University of Kyiv. [In Ukrainian].

Електронний ресурс

Джерела: Зашкільняк Л. Постмодернізм в історичній науці [Електронний ресурс] / Л. Зашкільняк // Енциклопедія історії України. – Режим доступу: http://bit.ly/2mf8eJu

References: Zashkilniak, L. (n.d.). Postmodernism in the Historical Science. Encyclopedia of the History of Ukraine. http://bit.ly/2mf8eJu. [In Ukrainian].

Складова частина матеріалів конференції

Джерела: Гордійчук М. Володимир Менчиць (1837-1916) у спогадах сучасників / М. Гордійчук // Дні науки історичного факультету: матеріали ІХ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 21 квітня 2016 р., Київ / Гол. ред.: І. К. Патриляк. – Київ, 2016. – С. 18-22.

References: Hordiichuk, M. (2016). Volodymyr Menchyts (1837-1916) in the Memories of Contemporaries. In: I. Patryliak (Ed.), Proceedings of the 9th International Conference of Students, Postgraduate Students and Young Scientists “The Days of Science of the Faculty of History”, April 2016. Kyiv. Pp. 18-22. [In Ukrainian].


Для спрощення оформлення списків літератури Редакційна колегія рекомендує авторам користуватися наступними ресурсами: https://vak.in.ua/index.php для коректного оформлення бібліографічного запису відповідно до вимог ВАК; застосунками Mendeley або Zotero для оформлення бібліографії у стилі APA, або онлайн-ресурсом Citation Machine.

Для коректної транслітерації прізвищ вітчизняних авторів латинською абеткою рекомендується послуговуватися офіційною Таблицею транслітерації українського алфавіту латиницею.


2. Зразок послідовності та оформлення структурних елементів статті (основна мова статті – українська):

 УДК

 А. Коваль, кандидат історичних наук, асистент

Email: koval.andrii@knu.ua

ORCID: 0000-0002-2180-4185

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

 

НАЗВА СТАТТІ

 

Анотація [до 500 знаків].

Ключові слова: [5-8 ключових слів].

 

Постановка проблеми.

Аналіз джерел і літератури.

Постановка завдання.

Виклад основного матеріалу.

Висновки.

 

Список використаних джерел:

1.     Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського / С. Плохій. – Київ: Критика, 2011. – 600 с.

2.     ….

3.     ….

 

References:

1.     Plokhii, S. (2011). The Great Redivision. Uncommon History of Mykhailo Hrushevskyi. Kyiv: Critique. [In Ukrainian].

2.     ….

3.     ….

 

A. Koval, PhD in History, Assistant Professor

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

 

TITLE OF THE ARTICLE

 

Abstract [1800 знаків].

Keywords: [5-8].

 

3. Зразок послідовності та оформлення структурних елементів статті (основна мова статті – англійська):

 UDC

 A. Koval, PhD in History, Assistant Professor

Email: koval.andrii@knu.ua

ORCID: 0000-0002-2180-4185

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

 

TITLE OF THE ARTICLE

 

Abstract [до 500 знаків].

Keywords [5-8 ключових слів].

 

Problem statement.

Analysis of sources and literature.

Setting objectives.

Presentation of the main research material.

Conclusions.

 

List of used sources:

1.     Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського / С. Плохій. – Київ: Критика, 2011. – 600 с.

2.     ….

3.     ….

 

References:

1.     Plokhii, S. (2011). The Great Redivision. Uncommon History of Mykhailo Hrushevskyi. Kyiv: Critique. [In Ukrainian].

2.     ….

3.     ….

 

А. Коваль, кандидат історичних наук, асистент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

 

НАЗВА СТАТТІ

 

Анотація [1800 знаків].

Ключові слова: [5-8].