Вимоги до статей

Затверджено Вченою радою

історичного факультету

Київського національного

університету імені Тараса Шевченка

протокол № 2 від 18 вересня 2015 р.

ВИМОГИ

до оформлення статей, що подаються до

«Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія»

«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія» публікує наукові роботи з історії України, всесвітньої історії, археології, етнології, історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін. Передбачені такі рубрики: наукові статті, документи і матеріали, рецензії та огляди, публікації на пошану.

1. Основні вимоги до тексту статті.

1.1. Згідно з Постановою Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» № 7-05/1 від 15.01.2003 р. до друку приймаються лише ті статті, які містять такі необхідні елементи:

o постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

o аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

o формулювання цілей статті (постановка завдання);

o виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

o висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

1.2. Текст має бути поданий у вигляді файлу формату WinWord (*.doc) без застосування стильової розмітки і оформлений згідно зі зразком, що наводиться у Додатку А.

1.3. Комп'ютерний набір тексту слід здійснювати за такими параметрами:

1.3.1. Мова статті – українська або англійська.

1.3.2. Шрифт – Arial, розмір 9.

1.3.3. Інтервал між рядками – одинарний.


1.3.4. Перед і після назви статті та кожного її розділу має бути пропуск в один рядок.

1.3.5. Відступ першого рядка кожного абзацу має дорівнювати 0,5 см.

1.3.6. Параметри сторінки: формат – А4; верхнє поле – 2,54 см; нижнє поле – 2 см; ліве і праве поля – 1,8 см; «переплет» – 0 см; відступ від краю до верхнього і нижнього колонтитулів – 1,7 см.

1.4. Загальний обсяг наукової статті (разом із назвою, анотаціями, ключовими словами, формулами, таблицями, рисунками та списками джерел) не повинен перевищувати 6 сторінок, оформлених згідно з п.1.3; вступної статті до публікації документів і матеріалів – 1 сторінки; рецензії та огляду – 3 сторінок; публікації на пошану – 2 сторінок.

1.5. Матеріали статті подавати в такій послідовності (див. додаток А):

1.5.1. Індекс УДК (Arial, 8 pt, Bold, вирівнювання по лівому краю).

1.5.2. Перший ініціал, прізвище, учений ступінь, вчене звання (якщо є) або посада (за відсутності вченого ступеня) кожного співавтора; наступним рядком – місце роботи або навчання (Arial, 8 pt, Bold, вирівнювання по правому краю).

1.5.3. Назва статті, обсягом 5–9 слів, що відповідає змісту статті, конкретна, без словосполучень на зразок «Дослідження питань…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…» тощо (Arial Black, 10 pt, великі літери, вирівнювання по центру).

1.5.4. Анотація і ключові слова українською мовою (Arial, 8 pt, Bold курсив). Анотація, обсягом 150–250 слів, має відповідати змісту та структурі статті. В анотації не допускається скорочення і абревіатури крім загальновживаних. Кількість ключових слів – від 5 до 7.

1.5.5. Основний текст статті (із таблицями та рисунками), обсяг якого не повинен перевищувати 6 сторінок.

1.5.6. Список використаних джерел (Arial, 7 pt, звичайний), оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Див. Додаток Б.

1.5.7. Транслітерований латинкою список використаних джерел (References), який додається у зв’язку з необхідністю включення

«Вісника» до міжнародних наукометричних баз. Список оформляється згідно з правилами Британського Гарвардського Стандарту (Harvard-British Standard). Транслітерацію можна зробити за допомогою «Google перекладач» або сайту http://ua.translit.cc/. Приклади оформлення списку джерел наводяться у Додатку Б.

1.5.8. Прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи/навчання, назва статті, анотація і ключові слова


англійською мовою, оформлені згідно з пп. 1.5.2–1.5.4 (прізвище, науковий ступінь, вчене звання та місце роботи автора статті вирівнюються тут по лівому краю).

2. Додаткові вимоги до тексту статті.

2.1. Кожну абревіатуру слід уводити в текст у дужках після першого згадування відповідного повного словосполучення. Лише потім можна користуватися введеною абревіатурою.

2.2. Між ініціалом і прізвищем ставити нерозривний пробіл (комбінація клавіш: Ctrl+Shift+інтервал). Ця вимога поширюється як на прізвище автора статті, так і на всі прізвища, що наводитимуться в основному тексті статті.

2.3. Між числовим значенням і скороченою назвою одиниці виміру величини слід ставити нерозривний інтервал. Крім того, нерозривний інтервал також ставиться між скороченнями «с.» (село), «м.» (місто), «р.» (річка), «ім.» (імені), «св.» (святий) та власними назвами; між числовим позначенням тисячоліття, століття, року та відповідними скороченнями

«тис.», «ст.», «р.».

2.4. Джерела списку літератури подавати в тексті у квадратних дужках, наприклад: [1]. У разі цитування конкретні сторінки/аркуші наводити після номера джерела, наприклад: [1, с. 5] або [23, арк. 17]. Якщо в тих самих квадратних дужках вводиться ще одне джерело, то воно відокремлюється від попереднього крапкою з комою, наприклад: [4, с. 5; 8, с. 10–11]. Не подавати в тексті розгорнутих посилань, таких як: (Іванов А.П. Вступ до мовознавства. – К., 2000. – С. 54).

2.5. Прикінцевий список використаних джерел складати чітко за алфавітом прізвищ та ініціалів авторів або перших слів назв. Основні правила алфавітного розміщення бібліографічних записів:

o у разі збігу першого слова назви – за алфавітом другого слова і так далі;

o праці одного автора – за алфавітом першого слова назви окремих творів;

o у разі збігу прізвищ та ініціалів авторів – за алфавітом праць;

o різними мовами – спочатку українською мовою чи мовами з кириличним алфавітом; потім мовами з латинською графікою;

o спочатку наводяться архівні джерела; потім література.

2.6. Архівні джерела у прикінцевому списку джерел треба оформлювати відповідно до рекомендацій ВАК (див.: «Бюлетень ВАК»

№3, 2010 – http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_6_2009/34.pdf). Див. Додаток Б.


2.7. Архівні джерела у прикінцевому транслітерованому латинкою списку джерел треба оформлювати згідно зі зразком, що наводиться у Додатку Б.

2.8. Усі цитати треба подавати мовою «Вісника» (незалежно від мови оригіналу), обов'язково супроводжуючи їх посиланнями на джерело та конкретну сторінку.

2.9. Усі таблиці повинні мати заголовки (над таблицею, окремим абзацом тексту). На всі таблиці й рисунки давати посилання в тексті статті.

2.10. Усі рисунки мають супроводжуватися підписами (знизу від рисунка, окремим абзацом; підпис не має бути елементом рисунка).

2.11. Формули у статтях набирати лише за допомогою редактора формул (Microsoft Equation чи MathType Equation), шрифт основних символів Times New Roman, розмір 11;

2.12. Термінологія статті має відповідати науковим стандартам та бути звірена зі спеціальними термінологічними словниками української мови.

3. Вимоги до рисунків.

3.1. Робота зі сканованими зображеннями.

3.1.1. Підготовка сканованих зображень у графічних редакторах (напр., Adobe Photoshop):

o сканувати зображення із роздільною здатністю 300–600 dpi (точок на дюйм), опція настроюється безпосередньо в діалоговому вікні сканування.

o у сканованому зображенні видалити всі текстові елементи рисунка;

o «почистити» рисунок – забрати бруд у вигляді крапок, непотрібних штрихів тощо.

o готове до роботи зображення зберігати у форматах: *.jpg – для чорно-білого друку; *.tiff – для кольорового друку .

3.1.2. Робота із підготовленими сканованими зображеннями в Microsoft Word:

o у меню «Вставка» вибрати опцію «Об'єкт»;

o у вікні, що з'явилося, вибрати опцію «Рисунок Microsoft Word»;

o у новому документі, що з'явився, виконати операції вставки підготовленого сканованого рисунка та додавання за допомогою написів («Вставка» напису або інструмент панелі «Рисование») текстових елементів рисунка;

o закрити рисунок.

3.2. Працюючи із зображеннями у спеціалізованих редакторах, не вставляти за їхньою допомогою текстові елементи рисунка, а зробити це в Microsoft Word.

3.3. Робота зі схемами, що зроблені за допомогою засобів панелі

«Рисование» Microsoft Word:

o у меню «Вставка» вибрати опцію «Об'єкт»;


o у вікні, що з'явилося, вибрати опцію «Рисунок Microsoft Word»;

o використовуючи панель «Рисование», створити необхідну схему.

o закрити рисунок;

o шрифт написів рисунка: Arial, розмір – 8, напівжирний (Вісник), Times New Roman, розмір – 9, напівжирний (книжкові видання).

3.4. Зображення з мережі Internet мають відповідати вимогам, що вказані у пункті 3.1.1.

3.5. Зображення, що не відповідають вищенаведеним вимогам, мають бути замінені або вилучені.

4. Застереження.

4.1. Неприпустимим є:

- подання матеріалів з недотриманням правил, встановлених видавництвом, до параметрів видань;

- подання текстів, створених за допомогою програм автоматичного перекладу;

- подання непідготовлених, недопрацьованих авторами «сирих» матеріалів;

- затримання авторами матеріалів, наданих видавництвом для вичитки.

У разі виявлення порушень, вказаних у пункті 4.1, автору статті буде відмовлено у публікації.