С. Халхунов, асп.

ORCID: 0000-0001-7117-3732

Центральноукраїнський державний педагогічний університет, Кропивницький, Україна


ВІЙСЬКОВА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ В РАДЯНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 1920–1980-х РОКІВ

З'ясовано ступінь наукової розробки й вивчення радянськими істориками військової політики Української Центральної Ради в період від початку 1917 по квітень 1918 року. Розглянуто рівень висвітлення питання щодо українізації військових частин російської армії, формування українських добровільних полків, гайдамацьких куренів, загонів Вільного козацтва в Наддніпрянщині. Розкрито та проаналізовано періодизацію й особливості становлення радянської історіографії досліджуваної теми.

Ключові слова: Українська Центральна Рада, радянська історіографія, джерела дослідження,військова політика.

Надійшла до редколегії: 20.10.2019

Завантажити статтю

Список використаних джерел:

1. Антонов-Овсеенко В. Записки о гражданской войне : в 4 т. / В. Антонов-Овсеенко ; т. 1. – Москва : Высший военный редакционный совет, 1924. – 271 с.

2. Бош Е. Национальное правительство и советская власть на Украине / Е. Бош. – Москва : [б. в.], 1919. – 56 с.

3. Бош Е. Год борьбы. Борьба за власть на Украине с апреля 1917 г. до немецкой оккупации / Е. Бош. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1925. – 272 с.

4. Гарчев П. Червона гвардія України у Жовтневій революції / П. Гарчев. – Харків : [б. в.], 1969. – 268 с.

5. Гамрецький Ю. Солдатські маси на Україні у підготовці і проведенні соціалістичної революції / Ю. Гамрецький // Український історичний журнал. – 1977. – № 9. – C. 127-136.

6. Гамрецкий Ю. Большевизация солдатских масс тыловых гарнизонов Украины в 1917 г. / Ю. Гамрецкий // Революционное движение в русской армии в 1917 году : сб. статей / отв. ред. И. И. Минц. – Москва : Наука, 1981. – 281 с.

7. Голуб П. Солдатские массы Юго-Западного фронта в борьбе за власть Советов (март 1917 года – февраль 1918 года) / П. Голуб. – Киев : Гос. изд-во полит. лит-ры УССР, 1958. – 253 с.

8. Голубко В. Армія Української Народної Республіки 1917–1918. Утворення та боротьба за державу / В. Голубко. – Львів : Кальварія, 1998. – 276 с.

9. Горб А. Червона гвардія м. Катеринославу (Дніпропетровське) в боротьбі за владу Рад / А. Горб. – Б. м. : [б. в.], 1933. – 76 c.

10. Дещинський Л. Революційні події на Південно-Західному, Румунському фронтах і Чорноморському флоті в 1917 р. / Л. Дещинський. – Львів : [б. в.], 1982. – 286 с.

11. Затонський В. Із спогадів про українську революцію / В. Затонський // Літопис революції. – 1929. – № 4. – С. 139-173.

12. Иванов А. Центральная Рада и Киевский Совет в 1917-18 году / А. Иванов // Летопись революции. – 1922. – № 2. – С. 9-15.

13. Карпенко Г. Селянський рух на Київщині за часів австро-германської окупації та гетьманщини / Г. Карпенко // Літопис революції. – 1931. – № 1-2 (46-47). – С. 67-92.

14. Квиринг Э. Екатеринославский совет и Октябрьская революция / Э. Квиринг // Летопись революции. – 1922. – № 1. – C. 63-73.

15. Короливський С. Победа Советской власти на Украине / С. Короливський, М. Рубач, Н. Супруненко. – Москва : Наука,1967. – 579 с.

16. Лaпчинський Г. Боротьба за Київ. Січень 1918 / Г. Лaпчинський // Літопис революції. – 1928. – № 2. – С. 209-220.

17. Лихолат А. Розгром націоналістичної контрреволюції на Україні (1917-1922 рр.) / А. Лихолат. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1955. – 602 с.

18. Манилов В. Из истории взаимоотношений Центральной Рады с Временным правительством / В. Манилов // Летопись революции. – 1923. – № 1. – С. 65-79.

19. Миллер В. Революционное движение в армии / В. Миллер, Л. Протасов // Советская историография Великой Октябрьской Социалистической революции / А. Алаторцева, В. Наумов. – Москва : Наука, 1981. – 295 с.

20. Наумов В. К вопросу о месте исследований по истории революционного движения в армии в 1917 году в историографии Великого Октября / В. Наумов, В. Миллер // Революционное движение в русской армии в 1917 году : сб. статей / отв. ред. И. И. Минц и др. – Москва : Наука, 1981. – 281 с.

21. Пархоменков Ю. Радянська історіографія про суспільно-політичні процеси в Україні в 1917 – на початку 1918 рр. / Ю. Пархоменков // Наука. Релігія. Суспільство. – 2009. – № 2. – С. 70-74.

22. Петровський Г. Очерки з истории Октябрьской революции в Донбассе / Г. Петровський // Летопись революции. – 1922. – № 1. – С. 58-62.

23. Пиріг Р. Мемуари сучасників як джерело з історії Української революції 1917-1921 років / Р. Пиріг // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років. – 2009. – Вип. 4. – С. 31-58.

24. Пиріг Р. Джерела з історії Української революції 1917-1921 років: матеріали особового походження / Р. Пиріг // Архіви України. – 2011. – № 6. – С. 83-102.

25. Рубач М. К истории конфликта между Совнаркомом и Центральной Радой / М. Рубач // Літопис революції. – 1925. – № 2 (11). – С. 53-85.

26. Рубач М. Очерки по истории революционного преобразования аграрных отношений на Украине в период проведения Октябрьской революции / М. Рубач. – Киев : Изд-во АН УССР, 1957. – 457 с.

27. Сендерський А. Жовтневе і січневе збройне повстання в Києві (жовтень 1917 – січень 1918 років) / А. Сендерський. – Київ : [б. в.], 1957. – 39 с.

28. Смольников А. Армия победившей революции (советская историография большевизации армии в период подготовки и проведения Великой Октябрьской Социалистической революции) / А. Смольников. – Москва : Мысль, 1984. – 191 с.

29. Солдатенко В. Створення української державності і проблема збройних сил (березень – квітень 1918) / В. Солдатенко // Український історичний журнал. – 1992. – № 5. – С. 38-51.

30. Солдатенко В. Центральна Рада та українізація армії / В. Солдатенко // Український історичний журнал. – 1992. – № 6. – С. 26-39.

31. Стрельский Г. Мемуары как источник изучения Великого Октября на Украине / Г. Стрельский. – Киев : Выща школа, 1978. – 134 с.

32. Сухино-Хоменко В. З приводу особливостей пролетарської революції на Україні / В. Сухино-Хоменко // Літопис революції. – 1928. – № 4. – С. 70-120.

33. Ткачук А. Крах спроб Центральної Ради використати українізо-

вані військові формування в 1917 році / А. Ткачук // Український історичний журнал. – 1967. – № 8. – С. 75-84.

34. Шабатін І. Від скинення царату до влади Рад / І. Шабатін // 1917-1920 роки на Білоцерковщині. – Біла Церква : [б в.], 1927. – С. 6-22.

35. Юрковский Н. Большевики в борьбе с украинским буржуазным национализмом на Черноморском флоте: 1917-1918 гг. / Н. Юрковский // Революционное движение в русской армии в 1917 году : сб. статей / отв. ред. И. И. Минц. – Москва : Наука, 1981. – 281 с.

36. Якупов Н. Борьба за армию в 1917 году (Деятельность большевиков в прифронтовых округах) / Н. Якупов. – Москва : Мысль, 1975. – 294 с.

37. Якупов Н. Большевики во главе революционных солдатских масс (1917 –январь 1918 гг.) / Н. Якупов – Москва : Мысль, 1980. – 248 с.