О. Купчик, канд. іст. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна


ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ УСРР (ПОЧАТОК 1920-х РОКІВ)

Розкрито обставини, за яких УСРР на початку 1920-х років налагодила торговельні відносини з Чехословацькою Республікою. З'ясовано договірно-правову базу, організаційні форми торговельної діяльності УСРР у Чехословаччині. Указано, що неможливість конкурувати з німцями на російському ринку зумовила неабиякий інтерес чехословаків до українського ринку. Відзначено позитивний досвід чехословацько-українських торговельно-економічних зв'язків ще перед Першою світовою війною. Установлено осіб торговельних представників (Ю. Новаковський, М. Ломовський, І. Гірса, В. Бенеш). Розкрито роль торговельного представництва УСРР у Празі в зовнішньоторговельній діяльності УСРР. Визначено місце чехословацького ринку в експортно-імпортних операціях УСРР. Зазначено інтерес чехословацьких торговців до української сировини, а саме льону, пеньки, коноплі, маку, вовни. Указано, що торговельні представники УСРР вивчали можливість продажу на чехословацькому ринку іншої сировини, а саме залізної руди, вугілля, шкір та ін. З'ясовано, що торгпредство в значних обсягах купувало борошно (пшеничне, житнє), цукор (рафінад, пісок), а також зернові культури (пшеницю, ячмінь, жито, горох, овес). Проінформовано про особливий інтерес чехословацьких торговців і підприємців до утворення з українцями змішаних товариств і отримання в Україні концесій. Розкрито участь у торгівлі "Вукоопспілки". Висвітлено участь УСРР на Празькій міжнародній виставці в 1922 році, що стало її першою участю в міжнародних виставках.

Ключові слова: експорт, імпорт, карбованець золотий, чеська крона, ринок, товар, торговельний представник, торговельне представництво.

Надійшла до рекдолегії: 30.10.2019

Завантажити статтю

Список використаних джерел:

1. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі ЦДАВО України). – Ф. 4: Народний комісаріат закордонних справ УСРР. – Оп. 1.

2. ЦДАВО України. – Ф. 423: Управління Уповноваженого НКЗТ РСФРР при РНК УСРР. – Оп. 3.

3. Бетлій О. В. Історія взаємин між ЧСР та УСРР 1921 р. Обмін репатріаційними і торговельними місіями / О. В. Бетлій // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2001. – Т. 19. – С. 59-66.

4. Даниленко О. В. Український громадський комітет у Чехословаччині (1921–1925 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / О. В. Даниленко. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. – 18 с.

5. Джеджула А. Е. Международные экономические отношения Советской Украины в 1920–1922 гг. : дисс. … д-ра истор. наук / А. Е. Джеджула. – Киев : КГУ им. Тараса Шевченко, 1967. – 789 с.

6. Копецкий В. Великая Октябрьская социалистическая революция и Чехословакия / В. Копецкий. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 47 с.

7. Купчик О. Р. Деякі аспекти відносин між УСРР і Чехословацькою Республікою (1921-1922) / О. Р. Купчик // Вісник Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Історія. – 2005. – Вип. 77-79. – С. 17-20.

8. Купчик О. Р. Зовнішньополітична діяльність уряду України (1919-1923 рр.): між українською формою та радянським змістом / О.Р. Купчик. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 264 с.

9. Муратов А. Дипломаты Йосеф и Вацлав Гирса. Семья Гирса и её связь с Россией / А. Муратов, Д. Муратова ; ч. 2 // Русское слово. Издание русской диаспоры в Чешской республике. – 2011. – № 5 (май). – С. 16-21.

10. Муратов А. Дипломаты Йосеф и Вацлав Гирса. Ч. 4. Йосеф Гирса / А. Муратов, Д. Муратова // Русское слово. Издание русской диаспоры в Чешской республике. – 2011. – Т. 7-8 (июль-август). – С. 22-25.

11. Муратов А. Дипломаты Йосеф и Вацлав Гирса. Семья Гирса и её связь с Россией / А. Муратов, Д. Муратова ; ч. 3 // Русское слово. Издание русской диаспоры в Чешской республике. – 2011. – № 6 (май). – С. 16-19.

12. Петерс И. А. Чехословацко-советские отношения (1918–1934 гг.) / И. А. Петерс. – Киев : Наукова думка, 1965. – 346 с.

13. Ржига О. Влияние Октябрьской революции на Чехословакию / пер. с чеш. Д. А. Пригорожа, К. П. Гожной ; вступ. статья А. Х. Клеванского. – Москва : Изд-во иностр. лит-ры, 1960. – 367 с.

14. Советско-чехословацкие отношения между двумя войнами. 1918–1939. Из истории политических, дипломатических и экономических связей (сб. статей) / под ред. С. И. Прасолова и П. И. Розанова. – Москва : Наука, 1968. – 228 с.

15. Шишкин В. А. Чехословацко-советские отношения в 1918–1925 годах / В. А. Шишкин. – Москва : Изд-во ИМО, 1962. – 286 с.

16. Українська РСР на міжнародній арені : зб. документів (1917–1923 рр.) / від. ред. В. М. Корецький ; упор.: К. С. Забігайло, М. К. Михайловський, І. С. Хміль. – Київ : Наукова думка, 1966. – 668 с.