Т. Войцеховська, асп.

ORCID: 0000-0002-5097-6787

Researcher ID: AAD-4434-2019

Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, Дніпро, Україна


ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОЗАЦЬКИХ ЛІТОПИСІВ У ІСТОРІОГРАФІЇ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Яскравими представниками вітчизняного історіописання ХVІІ–ХVІІІ ст. є так звані козацькі літописи. Ці пам'ятки, написані козацькою верхівкою Гетьманщини, служать прекрасним джерелом для дослідження історичної та суспільно-політичної думки доби Хмельниччини. Твори військових канцеляристів є складними конструкціями, які перебувають на межі історії та літератури, а термін "літописи" почали вживати їх перші видавці. Серед усього масиву козацького літописання найбільш відомими та самобутніми є твори Самовидця, Г. Граб'янки та С. Величка. У статті розглянуто особливості дослідження та сприйняття даних історичних творів у працях учених середини ХІХ – початку ХХ ст. Проаналізовано перші наукові дослідження пам'яток їх видавцями, спеціальні студії істориків та літературознавців про феномен творчості військових канцеляристів. Розкрито сприйняття та використання письменниками козацьких літописів. Особливу увагу приділено тим працям, де козацькі історико-літературні твори є основним об'єктом дослідження. Визначено пріоритетні сюжети вивчення козацького літописання. Найбільше дослідницької уваги було приділено джерелознавчим дослідженням козацьких історичних творів, зокрема провідними темами були джерелознавча вартість пам'яток, структура та архітектоніка творів, джерельна база, використана гетьманськими істориками, і спроби виділення початкового тексту з численних пізніших списків літописів. Учені також досліджували питання атрибуції козацьких літописів, обставин створення пам'яток та світогляду їх авторів. Однак переважно ці теми будуть провідними для радянської та сучасної української історіографії. Проаналізовано трансформацію у сприйнятті дослідниками ХІХ – початку ХХ ст. літератури канцеляристів – від джерел фактичної інформації до літературно обробленої та белетризованої героїчної історії.

Ключові слова: історіографія, козацькі літописи, Самовидець, Г. Граб'янка, С. Величко.

Надійшла до редколегії: 18.11.2019

Завантажити статтю

Список використаних джерел:

1. Антонович В. Лекції з джерелознавства / В. Антонович. – Київ : Острозька академія, 2003. – 382 с.

2. Антонович В. Про часи козацькі на Україні / В. Антонович. – Київ : Дніпро, 1991. – 238 с.

3. Бовгиря А. "Козацькі літописи" в науковій спадщині Михайла Максимовича / А. Бовгиря // Історіографічні дослідження в Україні. – 2005. – Вип. 16. – С. 41-47.

4. Грушевський М. Історія України-Руси. Т. VІІ. Козацькі часи – до року 1625 / М. Грушевський. – Київ : Наукова думка, 2005. – 628 с.

5. Грушевський М. Історія України-Руси. Т. Х. Роки 1657-1658 / М. Грушевський. – Київ : Наукова думка, 2015. – 408 с.

6. Грушевский М. Об украинской историографии ХVІІІ в. Несколько соображений / М. Грушевский // Известия АН СССР. VІІ серия. Отделение общественных наук. – 1934. – № 3. – С. 215–223.

7. Грушевський М. С. Твори. Т. 10, кн. 2. Історичні студії та розвідки (1930-1934) / ред. П. Сохань. – Львів : Світ, 2015. – 541 с.

8. Летопись Григория Грабянки [Електронный ресурс] / сост. И. Самчевский. – Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/819256.

9. Дзира І. Українське літописання ХV–ХVІІІ ст. у вітчизняній історіографії 1871–1917 рр. / І. Дзира // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. : зб. наук. праць. – 2011. – №19. – С. 429-458.

10. Дзира І. Українське літописання XV-XVIII ст. у вітчизняній науковій літературі 1830-1860-х рр. / І. Дзира // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : зб. наук. праць. – 2015. – № 26-27. – С. 223-241.

11. Дзира І. Українське літописання у науковій спадщині І. Я. Франка / І. Дзира // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. : зб. наук. праць. – 2010. – № 17. – С. 390-410.

12. Дзира І. Українські літописи в науковій спадщині Олександра Лазаревського / І. Дзира // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. : зб. наук. праць. – 2009. – № 16. – С. 416-429.

13. Зеров М. Українське письменство / М. Зеров. – Київ : Основи, 2002. – 1301 с.

14. Иконников В. Опыт русской историографии / В. Иконников ; т. ІІ, кн. 2. – Київ : Тип. Императорского ун-та св. Владимира, 1908. – 1955 с.

15. Карпов Г. Критический обзор разработки главных русских источников, до истории Малороссии относящихся, за время 8-е генваря 1654 – 30-е мая 1672 года / Г. Карпов. – Москва : Тип. Грачева, 1870. – 191 с.

16. Карпов Г. Начало исторической деятельности Богдана Хмельницкого / Г. Карпов. – Москва : Тип. Грачева, 1873. – 265 с.

17. Костомаров М. Слов'янська міфологія: вибрані праці з фольклористики й літературознавства / М. Костомаров. – Київ : Либідь, 1994. – 384 с.

18. Костомаров Н. Богдан Хмельницкий: сочинение / Н. Костомаров ; т. 1. – Санкт-Петербург : Изд. Д. Кожанчикова, 1859. – 459 с.

19. Костомаров Н. Исторические монографии и исследования / Н. Костомаров ; т. 12. – Санкт-Петербург : Изд. Д. Е. Кожанчикова, 1872. – 462 с.

20. Лазаревский А. Замечания по поводу "Летописи Грабянки" / А. Лазаревский // Киевская старина. – 1897. – № 2. – С. 41-42.

21. Лазаревский А. Прежние изыскатели малорусской старины (Яков Михайлович Маркович) / А. Лазаревский // Киевская старина. – 1894. – № 12. – С. 349-387.

22. Летопись Самовидца о войнахъ Богдана Хмельницкого и о междуособіяхъ бывшихъ въ Малой Россіи по его смерти [Електронний ресурс] / сост. О. М. Бодянский // Украинские летописи. – Режим доступу : https://www.twirpx.com/file/229198.

23. Летопись Самовидца по новооткрытымъ спискамъ. Издана Кіевскою Временною Коммиссіею для разбора древнихъ актовъ [Електронний ресурс] / сост. О. Левицкий // Електронна бібліотека. Інститут історії України. – Режим доступу : http://resource.history.org.ua/item/0006480.

24. Максимович М. Собрание сочинений. Т. 1. Отдел Исторический / М. Максимович. – Киев : Тип. М. П. Фрица, 1876. – 847 с.

25. Петрикевич В. Літопись С. Величка "Wojna Domowa" С. Твардовського. Порівнююча студія / В. Петрикевич. – Тернопіль : Друкарня Подільска, 1910. – 48 с.

26. Соловьев С. История России с древнейших времен. Т. 9. Царствование Михаила Федоровича Романова, 1613-1645 гг. [Електронный ресурс] / С. М. Соловьев. – Режим доступа : http://bit.ly/2RxzdNR.

27. Тельвак В. Козацьке літописання у працях Михайла Грушевського / В. Тельвак // Дрогобицький краєзнавчий збірник : зб. наук. праць. – 2003. – Вип. 7. – С. 205-214.

28. Франко І. Зібрання творів у 50 т. Т. 40. Літературно-критичні праці / І. Франко. – Київ : Наукова думка, 1983. – 560 с.