T. Pshenychnyi, PhD in History, Assistant Professor

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2640.2018.138.13


THE ROLE OF THE UKRAINIAN GREEK CATHOLIC CHURCH IN THE NATIONAL EDUCATION OF SOCIETY IN THE FIRST HALF OF THE 20th CENTURY


An integral part of society's life was and remains the church. Ukrainian church space was built on the heritage of generations and subsequently could become an integral element of the national revival of the Ukrainian people. In the twentieth century, it was clearly represented by the Ukrainian Greek Catholic Church, which was able to become the center of the national movement and the creator of the national intellectual elite, a promoter of justice in Soviet times. This article is devoted to the mission of the Ukrainian Greek Catholic Church in Ukrainian society, the activities of its clergy and bishops in preserving the national identity of the Ukrainian people.

Key words: Ukrainian Greek Catholic Church, Ukrainian nation, Ukrainian people, national heritage, social doctrine of the church.

Full text PDF

References

1. ANON (1942, March 1) Novi formy orhanizatsii ukrainskoi molodi [The New Forms of the Organization of Ukrainian Youth]. Berezhanski visti. P. 1. [In Ukrainian]

2. VAVRYK, M. (1958) Po Vasylianskykh monastyriakh [Through Basilians’ Monasteries]. Toronto: Vydavnytstvo o. Vasylian. [In Ukrainian]

3. VERHUN, P. (1988) O. Kyrylo Seletskyi. Bohoslovia. Vol. 52, part. 1-4. Pp. 131-196. [In Ukrainian]

4. HRYTSKOVYAN, YA. (1990) Ukrainska katolytska literature [Ukrainian Catholic Literature]. Bohoslovia. Vol. 54, part. 1-4. Pp. 137-145. [In Ukrainian]

5. HURKINA, S. (2008) Dvi doli: hreko-katolytske dukhovenstvo i radianskavlada [The Two Fates: Greek Catholic Priesthood and Soviet Authority]. Skhid-Zakhid: Istoryko-kulturolohichnyi zbirnyk. 11-12. Pp. 265-282. [In Ukrainian]

6. SHEPTYTSKY, A. (1941, July 31) Do ukrainskoho narodu! [To Ukrainian People!]. Zborivski visti. P. 2. [In Ukrainian]

7. SHEPTYTSKY, A. (1942, February 22) Poslannia Mytropolyta Andreia Sheptytskoho [Pastoral of Metropolitan Andrei Sheptytsky]. Zborivski visti. P. 2. [In Ukrainian]

8.KOVALENKO, L. (ed.) (2008) Kompendium sotsialnoi doktryny Tserkvy [The Compendium of the Church Social Doctrine]. Kyiv: KAIROS. [In Ukrainian]

9. KOSHETAR, U.P. (2005) Ukrainska hreko-katolytska tserkva v suspilno-politychnomu zhytti Halychyny (1900-1939): Navchalnyi posibnyk [The Ukrainian Greek Catholic Church in the Social and Political Life of Galicia (1900-1939): Coursebook]. Kyiv: MAUP, 2005. [In Ukrainian]

10. KRYPIAKEVYCH, I.; DOLNYTSKYI, M. (1954) Nova istoriia Ukrainy [The Modern History of Ukraine]. Detroit: Batkivshchyna. [In Ukrainian]

11. KUSHNIR, M. (1973) Perspektyvy ukrainskoho khrystyianskoho natsionalismu [The Perspectives of Ukrainian Christian Nationalism]. Philadelphia: Ameryka. [In Ukrainian]

12. LENTSYK, V. (1984) Patriiarkh i Kardynal Yosyp Slipyi yak professor i rector Bohoslovskoi akademii u Lvovi [Patriarch and Cardinal Joseph Slipy: Professor and President of the Lviv Theological Academy]. Bohoslovia. Vol. 43, part. 1-4. Pp. 123-131. [In Ukrainian]

13. LYSENKO, O.YE. (2000) Relihiine pytannia u teorii ta praktytsi ukrainskoho natsionalismu v I pol. XX st. [The Question of Religion in the Theory and Practice of Ukrainian Nationalism in the 1st half of 20th Century]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. 1. Pp. 29-50. [In Ukrainian]

14. MARCHUK, V.V. (2004) Ukrainska hreko-katolytska tserkva v suspilnomu zhytti Ukrainy XX st. [The Ukrainian Greek Cathollic Church in the Social Life of Ukraine of 20th Century]. Abstract of unpublished thesis (PhD in History), Vasyl Stefanyk Precarpathian University. [In Ukrainian]

15. NAHAIEVSKYI, I. (1950) Katolytska tserkva v mynulomu i suchasnomu Ukrainy [The Catholic Church in the Past and Present of Ukraine]. Philadelphia: Drukarnia Ameryky. [In Ukrainian]

16. ONUFRIICHUK, F.F. (1983) Mytropolyt Andrei v sluzhinni Bohovi [Metropolitan Andrei in the Service of God]. Winnipeg: [s.n.] [In Ukrainian]

17. PASLAVSKYI, I. (1994) Mizh Skhodom i Zakhodom. Narys z kulturno-politychnoi istorii ukrainskoi tserkvy [Between the East and the West. Essays on the Cultural and Political History of the Ukrainian Church]. Lviv: Strim. [In Ukrainian]

18. TOMASHIVSKYI, S. (n.d.) Istoriia tserkvy na Ukraini [Church History in Ukraine]. Pfiladelphia: [s.n.] [In Ukrainian]

19. KHOPTIUK, L. (1998) Zhyttia ta diialnist mytropolyta Andreia Sheptytskoho (1865-1944) [The Life and Activity of Metropolitan Andrei Sheptytsky (1865-1944)]. In: Katolytskyi shchorichnyk. Kyiv: Vydavnychyi dim «КМ Academia». Pp. 9-130. [In Ukrainian]

20. SHEPTYTSKY, A. (1936) Ostoroha pered zahrozoiu komunizmu [The Caution against the Danger of Communism]. Univ: Drukarnia Sviato-Uspenskoi Lavry Studiiskoho Ustavu. [In Ukrainian]

21. SHEPTYTSKY, A. (1983) Tvory Opera (moralno-pastoralni) [‘Opera’ Works (Moral and Pastoral)]. Rome: vydavnytstvo Ukrainskoho katolytskoho universutetu im. Klymenta Papy. [In Ukrainian]