Ya. Dmytruk, Ph.D. student

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Кyiv, Ukraine

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2640.2016.129.2.04


EDUCATIONAL AND UPBRINGING WORK AMONG NATIONAL MINORITIES IN THE POLISH ARMED FORCES (1918 – 1939)

The policy of the Polish military leadership in the field of education and upbringing which was conducted among national minorities in the armed forces in 1918 – 1939 is highlighted in the article. An attempt to uncover the main reasons for the implementation of education and upbringing work among the soldiers is not of Polish nationality, and highlights the different views on the military leadership attitude towards representatives of national minorities in the armed forces. The statutory and regulatory framework for the implementation of the educational policy in the Polish Army in the interwar period is researched. The main directions of educational and enlightening work such as the fight against illiteracy, civic education, and formation of physical education with basic knowledge in personal hygiene are outlined. Considerable attention paid to the issue fight against illiteracy, since it was one of the key issues in the Polish army in the interwar period. The author revealed features the implementation of civic education in the Polish Army. The influence of educational activities on soldiers who are representatives of ethnic minorities is analyzed. Based on the analyzed material draw the conclusions about character and role of education and upbringing work in the Polish Army.

Keywords: Polish Army, national minorities, educational work, civic education, fight against illiteracy, physical education.

Full text PDF

References

1. Derzhavnyi arkhіv Volynskoi oblastі, fond 46, opys 5, sprawa 475, 74 arkushy.

2. Ibid, fond 46, opys 6, tom 2, sprawa 1856, 13 arkushiv.

3. DUNIN-WĄSOWICZ, W. (1925) Stan oświaty i kultury w wojsku. Polska Zbrojna, 1 February, 3-4.

4. Wiarus (1918) Pouczenie o chorobach płicowych. 20 November, 836-839.

5. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (1919) Ustawa z dnia 21 lipca 1919 r. o przymusowym nauczaniu w wojsku polskim. 63, 373.

6. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (1921). Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 44, 267.

7. RUKKAS, А. (2002) Voiaky-ukraintsi v polskii armii (1921 – 1939 rr.). Viiskovo-istorychnyi almanakh, 4, 16-50.

8. JABŁONOWSKI, M. (2005) Wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe w opiniach Józefa Piłsudskiego 1926 – 1935: (wybrane zagadnienia). Echa Przeszłości, 6, 107-118.

9. KĘSIK, J. (2001) Praca oświatowo-wychowawcza wśród mniejszości narodowych w Wojsku Polskim 1918 – 1939. In: Karpus Z., Rezmer W. (eds.) Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918 – 1939. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 209-232.

10. KROTOFIL, M. (2001) Ukraińcy w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym. In: Karpus Z., Rezmer W. (eds.) Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918 – 1939. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 123-153.

11. MATELSKI, D. (1995) Mniejszości narodowe w Wojsku Polskim w 1922 roku. Poznań: Inter-Arpress.

12. REZMER, W. (1997) Nauczanie przymusowe w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym i jego rola w kształtowaniu propaństwowych postaw poborowych. In: Strzelecki M., Wojdyło W. (eds.) Wychowanie a polityka: tradycje i współczesność. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 165-179.

13. RZESZUTEK, L. (2002) Metody i formy pracy kulturalnej w garnizonie siedleckim w latach 1922-1939. Szkice Podlaskie, 10, 85-91.

14. SOSABOWSKI, S. (1931) Wychowanie żołnierza i obywatela. Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy.

15. STAWECK, P. (1976) Kilka uwag o roli wojska w procesach integracyjnych i dezintegracyjnych II Rzeczypospolitej. In: Zieliński H. (ed.) Drogi integracji społeczeństwa w Polsce XIX-XX w. Prace XI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Toruń, wrzesień 1974 r.. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich; Wydawnictwo Polskiej akademii nauk, 193-215.

16. STAWECKI, P. (2001) Polityka narodowościowa w wojsku Drugiej Rzeczypospolitej. In: Karpus Z., Rezmer W. (eds.) Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918 – 1939. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 11-37.

17. STAWECKI, P. (1981) Polityka wojskowa Polski 1921 – 1926. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.

18. WYSZCZELSKI, L. (2004) Oświata, propaganda, kultura w Wojsku Polskim w latach 1918 – 1945. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.