I. Gavrylenko, Ph.D. student

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Кyiv, Ukraine

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2640.2016.129.2.02


PUBLIC AND CULTURAL DIPLOMACY OF THE UNITED STATES

The paper deals with public and cultural diplomacy of the United States, which are regarded as a specific foreign policy tool. The author traces back the introduction of such practice by the United States and its evolution, and also distinguishes their features. Special attention is being paid to the issue of effectiveness of the U.S. public and cultural diplomacy.

Key words: United States, public diplomacy, cultural diplomacy, soft power.

Full text PDF

References

1. GUMENIUK, B.I. (2001) Suchasna dyplomatychna sluzhba: Navchalnyi posibnyk dlia studentiv gumanitarnykh spetsialnostei vyshchykh navchalhykh zakladiv. Kyiv: Lybid.

2. Informatsiia pro diialnist Viddilu presy, osvity i kultury Posolstva Spoluchenykh Shtativ Ameryki v Ukraini (n. d.). [Online]. Avaliable from: http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/public-affairs.html. [Accessed: 04th February 2016].

3. LUTSENKO, A.V., PISKORSKA H.A. (2011) "Miaka syla" v suchasnii geopolitytsi. Kyiv: S.n.

4. MANZHULINA, O. (2006) Osnovy effektivnosti. Strategiia Rossii, 3 [Online]. Avaliable from: http://sr.fondedin.ru/new/fullnews_arch_to.php?subaction=showfull&id=1143024584&archive=1143026070&start_from=&ucat=14& . [Accessed: 06th February 2016].

5. MATVEEV, V.M. (1987) Diplomaticheskaia sluzhba SSHA. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia.

6. ROZUMIUK, V. (2006) Kulturno-propagandystskii vymir suchasnoi zovnishnoi polityky SSHA. Ukrainska natsionalna ideia: realii ta perspektyvy rozvytku. 17, pp. 28-33.

7. TYSHCHENKO-TYSHKOVETS, O.M. (2009) Transformatsia publichnoi dyplomatii Spoluchenykh Shtativ Ameryky: vid legetymizatsii "zhorstkoi syly" do pobudovy dialogu zi svitom. Visnyk Natsionalnogo tekhnichnogo universytetu Ukrainy "Kyivskii politekhnichnyi instytut". Politologiia. Sitsiologiia. Pravo. 4, pp. 28-32.

8. FILIMONOV, G. (2010) "Miagkaia sila" kulturnoi diplomatii SSHA. Moscow: Rossiiskii Universitet Druzhby Narodov.

9. SHIRIAEV, B.A. (2007) Vneshniaia politika SSHA. Printsipy, mekhanizmy, metody. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo Santk-Peterburgskogo universiteta.

10. CULL, N.J. (2009) The Future Of American Cultural Diplomacy. CDP Blog. [Online] 15th January. Avaliable from: http://uscpublicdiplomacy.org/index.php/newswire/cpdblog_detail/the_future_of_american_cultural_diplomacy. [Accessed: 05 February 2016].

11. KIEHL, W. ed. (2006) America's Dialogue with the World. Washington DC: Public Diplomacy Council.

12. U.S. Department of State. Diplomacy in Action (n.d.). [Online]. Avaliable from: http://www.state.gov. [Accessed: 29 January 2016].

13. What is Public Diplomacy? (n. d.) The USC Center on Public Diplomacy. [Online]. Avaliable from: http://uscpublicdiplomacy.org/page/whatpd. [Accessed: 04 February 2016].