O. Panchuk, senoir assistant

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine


THE ESTABLISHMENT OF THE CHURCH ARCHAEOLOGICAL MUSEUMS

AT THE THEOLOGICAL ACADEMIES AND IN THE EPARCHIES IN UKRAINE:

IDEA, ORIGINS, ROLE OF N. I. PETROV


The establishment of the Church Archaeological Museums at the Theological Academies in the second half of the nineteenth century was based on the ideas that have been formulated during the first Archaeological Congresses. The establishment of these museums lasted for more than 20 years and had a specific character to Moscow, St. Petersburg and Kiev Theological Academies. The Church Archaeological Museum at Kiev Theological Academy led by N. I. Petrov became the center for the study of the Church History and Museology and an example for of Eparchial Museums in Ukraine. Graduates of the Kiev Theological Academy and Members of the Church of the Archaeological Society at this Academy established all Eparchial Museums and Collections of Antiquities in the second half of the XIX and at the beginning of the XX centuries. N. I. Petrov had a major influence on their work. He help to establish the Funds of Eparchial Museums and Collections of Antiquities in Ukraine. Thanks to Petrov one managed to carry out scientific attribution of many artifacts, identify the most valuable of them, and avoid mistakes and deliberate falsification. One of the most valuable finds was the manuscript of so-called "Aristotle's Gates". It was an old Russian variant of a short version of the popular in medieval Europe pseudo Aristotelian treatise Secretum Secretorum ("The Secret of Secrets", also known as the "The Secret Book of Secrets"). The treatise was written ostensibly by Aristotle for his disciple Alexander the Great. N.I. Petrov gave the manuscript for publication to Professor A. Sobolevsky. In the old Russian versions of the Secretum Secretorum he identified numerous interpolations of Devenenis and other writings of Moses ben Maimonides. The study of this manuscript continues today by scientists from many countries, the relevance of this study is constantly increasing.

Keywords: Church Archaeological Museums, Kiev Theological Academy, Eparchial Museums, Secretum Secretorum, N. I. Petrov.

Full text PDF

References

1. Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskogo, Kyiv, fond ІІІ,, sprava 14234, arkush 1.

2. Ibid, fond ІІІ,, sprava 13751, arkushy 1 zv.-2.

3. ANTONIY (PAKANICH) (2012) Tserkovno-arkheologicheskiy muzey i Tserkovno-arkheologicheskoye obshchestvo pri Kiyevskoy dukhovnoy akademii: istoriya sozdaniya i obzor deyatel'nosti. Trudy Kyivskoi Dukhovnoi Akademii. 17, 13–29.

4. BELYASHEVSKIY, N. (1898) Tserkovno-arkheologicheskiy muzey pri Kiyevskoy Dukhovnoy Akademii. Kievskaya starina. 63 (10), 62-72.

5. ZADNEPROVSKAYA, T. N. (1995) Tserkovno-arkheologicheskie uchrezhdeniya i ikh rol v okhrane i izuchenii pamyatnikov tserkovnoy stariny Rossii. Tserkovnaya arkheologiya. 3, 37–40.

6. KRAINII, K. K. (2012) Vydannia Tserkovno-istorychnoho ta arkheolohichnoho tovarystva pry Kyivskii dukhovnij akademii yak dzherelo do yoho istorii. Trudy Kyivskoi Dukhovnoi Akademii. 17, 38–46.

7. MANSVETOV, I. D. (1872) Ob ustroystve tserkovnoarkheologicheskikh muzeev. Pravoslavnoe obozrenie. 2, 364.

8. PANCHUK, O. (2008) Diialnist M. I. Petrova u konteksti evolyutsii Tserkovno-arkheolohichnoho tovarystva ta Tserkovno-arkheolohichnoho muzeiu na druhomu i tretomu etapakh yikh isnuvannia. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka.Istoriia. 94–95, 111–114.

9. PETROV, N. I. (1997) Vospominaniya starogo arkheologa. Proseminarii: Medievistika. Istoriia tserkvi, nauki ta kultury.1, 93–134.

10. PETROV, N. I. (1910) Tserkovno-arkheologicheskiy Muzey Sankt-Peterburgskoy Dukhovnoy Akademii prof. N. V. Pokrovskogo (Sankt-Peterburg, 1909 g.). Trudy Kievskoy dukhovnoy akademii. 1, 127–145.

11. PETROV, N. I. (1893) Kholmskiy muzey tserkovnykh drevnostey. Kievskaya starina. 10, 155-157.

12. POLYAKOVA, E. A. (2014) Tserkovno-arkheologicheskie uchrezhdeniya Rossii i ikh strukturnye podrazdeleniya vo vtoroy polovine XIX – nachale XX veka. Mir nauki, kultury, obrazovaniya. 05 (48), 256–261.

13. SAVELEV, V. (2012) Tserkovno-arkheologicheskiy muzey kak zveno v sisteme dukhovnogo obrazovaniya: nekotorye uroki proshlogo i nastoyashchego. Trudy Kyivskoi Dukhovnoi Akademii. 17, 30–37.

14. SAVELEV, Yu. R. (1998) Rol tserkovnoy arkheologii i liturgiki v arkhitekturnoy medievistike vtoroy poloviny XIX – nach. XX vv. Tserkovnaya arkheologiya. 4, 272–276.

15. PETROV, M. (2003) Skryzhali pamiati. Kyiv : Lybid.

16. SOBOLEVSKIY, A. I. (1899) Logika zhidovstvuyushchikh i Taynaya taynykh. Pamyatniki drevney pismennosti i iskusstva. CXXXII, 5–13.

17. SPERANSKIY, M. (1908) Iz istorii otrechennykh knig. IV: Aristotelevy vrata, ili Taynaya taynykh. Pamyatniki drevney pismennosti i iskusstva. СLXXI, 135–179.

18. STANKEVICH, L. I. (2007) Rukopysnyy sbornik gadatelnoastrologicheskogo soderzhaniya XVI veka (Aristotelevy vrata, ili Taynaya Taynykh) iz fonda Natsionalnoy biblioteki Belarusi. Zdabytki: Dakumentalnyya pomniki na Belarusi. 9, 94–126.

19. TRIPOLSKIY, N. N. (1896) K istorii drevnego pravoslavnogo Pochayevskogo monastyrya na Volyni. Pochayev: [s. n.].

20. Tserkovno-arkheologicheskie uchrezhdeniya. (1904) Zodchiy. 32, 365.

21. TEMČINAS, S. (2015) L'integrazione culturale del Granducato Lituano e nel Regno di Polonia: la tradizione libraria cirillica in rus'ka mova e i testi in polacco dei tatari di Lituania. Slavica Ambrosiana. 5, 3–15.

22. The Secretum Secretorum and the Muscovite Autocracy (1983). In: Ryan W. F , Schmitt Ch. B. (eds.) Pseudo-Aristotle: The Secret of Secrets. Sources and Influences. London: Warburg Institute, University of London, pp. 114–123.

23. TOSCANO, S. (2010) Il ‘secretum' del Secretum Secretorum anticorusso. In: Bertolissi S., Salvatore R. (eds.) Forma formans: Studi in onore di Boris Uspenskij. Vol. 2. Napoli: M. D'Auria, pp. 231–241.