M. Kazmyrchuk, Dr.habil. (History), Associate Professor

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine


MEMORIAL AND NOSTALGIC TOURISM IN THE DOMESTIC AND FOREIGN STUDIES


There is an active development of new types of tourism now, among which are the memorial and nostalgic tourism. One can find a big number of research papers by Ukrainian and foreign scholars that deal with these new types of tourism. Currently, there is no consensus regarding the designation of the concept of nostalgia and memorial tourism among the theorists and practitioners of such tourism. This papers aims to analyse the terminological options and nostalgic memorial tourism, as well as the allocation of the overall trends in the study of these new types of tourism in the domestic and foreign studies.

Key words: memorial tourism, nostalgia tourism, domestic and foreign studies, new types of tourism.

Full text PDF

References

1. ANISHCHENKO, A. P., YARIKO, M. O. (2015) Memorialnyi turyzm u konteksti stanovlennia hromadianskoi samosvidomosti (na prykladi

ukrainsko-polskikh vidnosyn). In: Proceedings of "Aktualnye nauchnye issledovaniia v sovremennom mire" VIth international internet-conference, Pereiaslav-Khemelnitskyi, 26-27 October 2015. Pereiaslav-Khemelnitskyi: [s. n.], pp. 84–89.

2. VELEDINSKIJ, V. G. (2011) Mrachnyi turizm. Vzdornaia prikhot ili potrebnost dushi. In: Proceedings of "Ustojchivoe razvitie turizma i modernizatsiya ekonomiky Rossii" IVth international conference, Pereiaslav-Khemelnitskyi, 6-9 September 2011. Ulan-Ude: Izdatelstvo BNTS SO RAN, pp. 65–69.

3. VILCHYNSKYI, A.O. (2014) Nostalhichnyi turyzm u Ternopilskii oblasti: novi pidkody do aspektiv formuvannia ta perspektyv rozvytku. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science, II (3). 18, pp. 100–103.

4. VUITSYK, O. I. (2009) Rozvytok sentymentalnoho (nostalhiinoho) Turyzmu v Ukraini. In: I. V. Smalii (ed.) Heohrafiia. Ekonomika. Ekolohiia. Turyzm: rehionalni studii: Zbirnyk naukovykh prats. Vol. 3. Nizhyn: MILANIK, pp. 40–46.

5. Pro turyzm: Zakon Ukrainy, № 324/95-ВР [1995]. [Online] Available from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр. [Accessed: 19 October 2016].

6. ZASTAVETSKYI, T., ZASTAVETSKA, L. (2011) "Pokhmuryi turyzm" yak vidobrazhennia trahichnykh podii u istoroo ta kulturi narodiv. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia Heohrafiia. 1 (29), 101–127.

7. IVANOVA, N. K., MALENNIKOVA, O. N. (2013) Nekotorye osobennosti sovremennoi turistiki, ili k chemu eshhe mozhet / dolzhen byt' gotov kul'turolog. Izvestiia Vysshikh uchebnykh zavedenij. Seria "Gumanitarnye nauki". 4 (3), 228–234.

8. KARPOVA, G. A., KHOREVA, L. V. (2012) Razlichnye podkhody k razrabotke system klassifikatsii v turizme. In: Proceedings of "Forsait sanatorno-kurortnoi b turistskoj sfery" all-Russia conference, Anapa, 20–21 December 2012. Anapa: [s. n.], pp. 377–380.

9. KARACHEVSKAYA, E. N. (2013) Etnicheskij turizm v Belarusi: problem I perspektivy razvitiya. In: Proceedings of "Mentalitet slavyan i integratsionnye protsessy: istoriya, sovremennost', perspektivy" VIIIth conference, 23–24 May 2013. Gomel: GGTU im. P. O. Sukhogo, pp. 341–342.

10. KYRYLIUK, L. M. (2008) Novi (netradytsiini) vydy turyzmu Ukrainy. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. M. Kotsiubynskoho. Seriia: Heohrafiia. 17, 191–195.

11. KYFIAK, V. F. (2003) Orhanizatsiia turystychnoi dialnosti v Ukraini: navchalnyi posibnyk. Cernivtsi: Knyhy-XXI.

12. KIPTENKO, V. K. (2010) Menedzhment turyzmu: pidruchnyk. Kyiv: Znannia.

13. KLIAP, M. P. (2011) Suchasni riznovydy turyzmu: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Znannia.

14. KOL'TSOVA, A. O. (2013) Sostoyanie i perspektivy razvitiya nostalgicheskogo turizma v Belarusi dlya evrejskoj diaspory. In: Proceedings of "Belarus' v sovremennom mire" VIth conference, 26 April 2013. Gomel: GGTU im. P. O. Sukhogo, pp. 246–248.

15. KUZYK, S. P. (2011) Heohrafiia turyzmu: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Znannia.

16. KULAJCHUK, S. (2008) Nekropol' kak ekskursionnyj ob''ekt. In: A. I. Borko (ed.) Nauka-2008: sbornik nauchnykh trudov. Grodno: GrGU, pp. 162–165.

17. MALETIN, S. S. (2014) Turizm spetsialnykh interesov: kontseptua'lnyj podkhod issledovaniya. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i upravleniya. 4, 218–225.

18. MALOVA, N. A. (2002) Etnicheskij turizm: problem, tendentsii, perspektivy. In: D. E. Lukonin, T. V. Cherevichko (eds.) Turizm i kulturnoe nasledie. Vol. 1. Saratov: Izdatelstvo Saratovskogo universiteta, pp. 44–51.

19. MOSHNYAGA, E. V. (2008) Kontseptosfera mezhdunarodnogo turizma v kontekste mezhkulturnoj komunikatsii. Znanie. Ponimanie. Umenie. 4, 146–151.

20. MURAVSKA, S. V. (2011) Etnichnyj turyzm: do problem vyznachennia terminy. In: Proceedings of "Rozvytok ukrainskoho etnoturyzmu: problem ta perspktyvy" all-Ukraine conference, Lviv, 2011. Lviv: [s. n.], pp. 70–74.

21. NIKIFIROVA, E. (2013) Torgovtsy krasotoj: zametki o rebrendinge estonskoj derevni. In: E. Bogdanova, O. Brednikova (eds.) Vdali ot gorodov: zhizn' possovetskoj derevni. Saint Petersburg: Aletejya, pp. 144–167.

22. PARKHOMENKO, T. S. (2009) Antropolohiia turyzmu. In: V. S. Pazenok et al (eds.) Filosofiia turyzmu: navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Kyiv: Kondor, pp. 57–65.

23. PUTSENTEILO, P. R. (2007) Ekonomika i orhanizatsiia turystychnohotelnoho pidpryiemstva: navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury.

24. ROZHNOVA, V., TERES, N. (2013) Problemy ta perspektyvy rozvytku etnoturyzmu: zarubizhnyi ta ukrainskyi dosvid. Etnichna istiriia narodiv Yevropy. 39, 32–44.

25. RUNTSIV, O. (2008) Istirychnyi ta memorialnyi turyzm v ternopilskyi oblasti. Istoriia ukrainskoi heohrafii. 18, 47–51.

26. RYBAKOVA, E. V. (2014) Osobennosti uporebleniya termina "Dark tourism" v otechestvennykh i zarubezhnykh issledovaniyakh. European Social Science Journal. 1–1 (40), 202–209.

27. Etnoturizm – chto eto? [Online] Available from: http://www.mede.su/content/78/read246.html. [Accessed: 19 October 2016].

28. ASHWORTH, G. J. (2015) Have we illuminated the dark? Shifting perspectives on "dark" tourism. Tourism Recreation Research. 40 (3), 316–325.

29. ASHWORTH, G. J. (2005) Moving from Blue to Grey Tourism: Reinventing Malta. Tourism Recreation Research. 30 (1), 45–54.

30. BHANDARI, K. (2016) Imagining the Scottish nation: tourism and homeland nationalism in Scotland. Current Issues in Tourism. 19 (9), 913–929.

31. CLARKE, P., McAULEY, A. (2016) The Fromelles Interment 2010: dominant narrative and reflexive thanatourism. Current Issues in Tourism. 19 (11), 1103–1119.

32. COLLINS-KREINER, N. (2016) Dark tourism as / is pilgrimage. Current Issues In Tourism. 19 (12), 1185–1189.

33. DALTON, D. (2015) Dark Tourism and Crime. London; New York: Routledge.

34. Dann, G. M. S., SEATON, A. V. (2001) Slavery, Contested Heritage and Thanatourism. International Journal of Hospitality & Tourism Administration. 2 (3–4), 1–29.

35. DARLINGTON, Ch. (2014) Dark tourism: a school visit to Flanders. Bereavement Care. 33 (2), 44–47.

36. FENG, K., PAGE, S. J. (2000) An Exploratory Study of the Tourism, Migration-Immigration Nexus: Travel Experiences of Chinese Residents in New Zealand. Current Issues in Tourism. 3 (3), 246–281.

37. FRIEDRICH, M., JOHNSTON, T. (2013) Johnston Beauty versus tragedy: thanatourism and the memorialisation of the 1994 Rwandan Genocide. Journal of Tourism and Cultural Change. 11 (4), 302–320.

38. GOLAŃSKA, D. (2015) Affective spaces, sensuous engagements: in quest of a synaesthetic approach to "dark memorials". International Journal Of Heritage Studies. 21 (8), 773–790.

39. HARTMANN, R. (2014) Dark tourism, thanatourism, and dissonance in heritage tourism management: new directions in contemporary tourism research. Journal of Heritage Tourism. 9 (2), 166–182.

40. HERTZOG, A., KNAFOU, R., BARRIÈRE, P. (2015) "Tourism and Memory, Tourism as Memorial, Memories of Tourism". [Online] Tourism review. Available from http://viatourismreview.com/wp-content/uploads/2015/06/Tourisme_Memoire_EN.pdf. [Accessed: 19 October 2016].

41. HIGGINBOTHAM, G. (2012) Seeking roots and tracing lineages: constructing a framework of reference for roots and genealogical tourism.Journal of Heritage Tourism. 7 (3), 189–203.

42. HUANG, W.-J., RAMSHAW, G., NORMAN, W. C. (2016) Homecoming or tourism? Diaspora tourism experience of second-generation immigrants. Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Space, Place and Environment. 18 (1), 59–79.

43. IORIO, M., CORSALE, A. (2013) Corsale Diaspora and Tourism: Transylvanian Saxons Visiting the Homeland. Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Space, Place and Environment. 15 (2), 198–232.

44. KAMBER, M., KARAFOTIAS, TSITOURA, T. (2016) Dark heritage tourism and the Sarajevo siege. Journal Of Tourism And Cultural Change. 14 (3), 255–269.

45. KERR, M. M., PRICE, R. H. (2016) Price Overlooked encounters: young tourists' experiences at dark sites. Journal Of Heritage Tourism. 11 (2), 177–185.

46. KIM, S., BUTLER, G. (2015) Local community perspectives towards dark tourism development: The case of Snowtown, South Australia. Journal of Tourism and Cultural Change. 13 (1), 78–89.

47. KING, B. (1994) What is ethnic tourism? An Australian perspective. Tourism Management. 15, (3), 173–176.

48. MARSCHALL, S. (2012) "Personal memory tourism" and a wider exploration of the tourism–memory nexus. Journal of Tourism and Cultural Change. 10, (4), 321–335.

49. MARSCHALL, S. (2015) "Homesick tourism": memory, identity and (be)longing. Current Issues in Tourism. 18 (9), 876–892.

50. MARSCHALL, S. (2015) Touring memories of the erased city: memory, tourism and notions of "home". Tourism Geographies. An International Journal of Tourism Space, Place and Environment. 17 (3), 332–349.

51. MARSCHALL, S. (2014) Tourism and remembrance: the journey into the self and its past. Journal of Tourism and Cultural Change. 12 (4), 335–348.

52. MILES, S. (2014) Battlefield sites as dark tourism attractions: an analysis of experience. Journal Of Heritage Tourism. 9 (2), 134–147.

53. OREN, G., SHANI, A. (2012) Shani The Yad Vashem Holocaust Museum: educational dark tourism in a futuristic form. Journal Of Heritage Tourism. 7 (3), 255–270.

54. PELLICCIA, A. (2016) In the family home: roots tourism among Greek second generation in Italy. Current Issues In Tourism, 1–16.

55. PEZZULLO, Ph. C. (2009) "This is the only tour that sells": tourism, disaster, and national identity in New Orleans. Journal Of Tourism And Cultural Change. 7 (2), 99–114.

56. Powell, R., Iankova, K. (2016) Dark London: dimensions and characteristics of dark tourism supply in the UK capital. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research. 27 (3), 339–351.

57. PRIDEAUX, B. (2004) The Need to Use Disaster Planning Frameworks to Respond to Major Tourism Disasters. Journal of Travel & Tourism Marketing. 15 (4), 281–298.

58. RITCHIE, B. (2008) Tourism Disaster Planning and Management: From Response and Recovery to Reduction and Readiness. Current Issues in Tourism. 11 (4), 315–348.

59. ROBBIE, D. (2008) Touring Katrina: Authentic Identities and Disaster Tourism in New Orleans. Journal Of Heritage Tourism. 3 (4), 257–266.

60. RUSSELL, D. W. (2008) Nostalgic Tourism. Journal Of Travel & Tourism Marketing. 25 (2), 103–116.

61. RYAN, C., KOHLI, R. (2006) The Buried village, New Zealand – An example of dark tourism? Asia Pacific Journal of Tourism Research. 11 (3), 211–226.

62. SEATON, A. V. (1996) Guided by the dark: From thanatopsis to thanatourism. International Journal of Heritage Studies. 2 (4), 234–244.

63. SELLICK, M. C. (2005) Discovery, Connection, Nostalgia: Key Travel Motives Within the Senior Market. Journal of Travel & Tourism Marketing. 17 (1), 55–71.

64. SHARPLEY, R. (2005) The Tsunami and Tourism: A Comment. Current Issues In Tourism. 8 (4), 344–349.

65. STONE, Ph. R. (2011) Dark tourism and the cadaveric carnival: mediating life and death narratives at Gunther von Hagens' Body Worlds. Current Issues In Tourism. 14 (7), 685–701.

66. SUN, Y. et al (2017) Cognition of disaster risk in a tourism community: an agricultural heritage system perspective. Journal Of Sustainable Tourism. 25 (4), 536–553.

67. WIELDE HEIDELBERG, B. A. (2015) Managing ghosts: exploring local government involvement in dark tourism. Journal Of Heritage Tourism. 10 (1), 74.

68. WINTER, C. (2009) Tourism, social memory and the great war. Annals of Tourism Research. 36 (4), 607–626.

69. WRIGHT, A. S. (2009) Destination Ireland: an ancestral and emotional connection for the American tourist. Journal of Tourism and Cultural Change. 7 (1), 22–33.

70. WRIGHT, D. (2016) Local community perceptions of disaster tourism: the case of L'Aquila, Italy. Current Issues In Tourism, 1–17.

71. YANKHOLMES, A., MCKERCHER, B. (2015) Rethinking slavery heritage tourism. Journal Of Heritage Tourism. 10 (3), 233–247.

72. YANKOVSKA, G., HANNAM, K. (2014) Dark and toxic tourism in the Chernobyl exclusion zone. Current Issues in Tourism. 17 (10), 929–939.