S. Ivanysko, PhD in History, Assistant Professor

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine


KYIV REGIONAL INSPECTORSHIP FOR THE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE

AND THE CONSERVATION OF THE SAINT SOPHIA'S CATHEDRAL


The article deals with the function of Kyiv regional inspectorship for the protection of cultural monuments and the conservation of Saint Sophia's Cathedral in Kyiv. The issue of a restoration of monumental painting and repair work, the problems of conservation, and the transformation of the church to the museum institution are studied in the research. In addition, the paper looks at the problem of lack of support from Kyiv's authority for Inspectorship in the protection and preservation of Saint Sophia's Cathedral (such as delay in taking the necessary decisions and lack of financing, etc.).

Key words: protection of cultural monuments, Kyiv regional inspectorship in the protection of cultural monuments, Saint Sophia's Cathedral in Kyiv, necropolis of Kyiv, F. Ernst.

Full text PDF

References

1. Derzhavnyi arkhiv Kyivskoi oblasti, Kyiv, fond r-212, opys 1, sprava 4, 13 arkushiv.

2. Ibid, fond r-212, opys 1, sprava 13, 67 arkushiv.

3. Ibid, fond r-212, opys 1, sprava 18, 43 arkushi.

4. Ibid, fond r.-433, opys 1, sprava 811, 43 arkushi.

5. Derzhavnyi arkhiv mista Kyeva, fond r-1, opys 1, sprava 2797,7 arkushiv.

6. Ibid, fond r-1, opys 1, sprava 5475, 36 arkushiv.

7. Instytut rukopysiv Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho, fond 279, sprava 812, 1 arkush.

8. Naukovyi arkhiv Instytutu arkheolohii NAN Ukrainy, fond VUAK, sprava 176, 160 arkushiv.

9. Ibid, fond VUAK, sprava 189, 310 arkushiv.

10. Ibid, fond VUAK, sprava 329, 93 arkushi.

11. Ibid, fond VUAK, sprava 342, 26 arkushiv.

12. Ibid, fond VUAK, sprava 374, 90 arkushiv.

13. Ibid, fond VUAK, sprava 410/5, 59 arkushiv.

14. Ibid, fond VUAK, sprava 410/6, 65 arkushiv.

15. Ibid, fond VUAK, sprava 410/8, 87 arkushiv.

16. Ibid, fond VUAK, sprava 410/9, 92 arkushi.

17. Ibid, fond VUAK, sprava 410/11, 36 arkushiv.

18. Ibid, fond VUAK, sprava 413a, 10 arkushiv.

19. Ibid, fond VUAK, sprava 413b, 7 arkushiv.

20. Ibid, fond VUAK, sprava 437, 81 arkush.

21. Naukovyi arkhiv Natsionalnoho zapovidnyka "Sofiya Kyivska", hrupa zberigannia NADR, № 147/1, 5 arkushiv.

22. Ibid, hrupa zberigannia NADR, № 147/3, 11 arkushiv.

23. Rukopysni fondy Instytutu mystetstvoznavstva, folklorystyky ta etnohrafii im. M. T. Rylskoho, fond 13, op. 1, spr. 7, 127 arkushiv.

24. Ibid, fond 13, opys 2, sprava 18, 20 arkushiv.

25. Ibid, fond 13, opys 3, sprava 105, 8 arkushiv.

26. Ibid, fond 13, opys 5, sprava 305, 5 arkushiv.

27. Dopovidna zapyska do Kyivskoi miskoi Rady, kopiia: sektor nauky NKO, vid kyivskoho oblasnoho inspektora okhorony pamiatok kultury K. Ye. Antypovycha. (1999). Pamiatky Ukrainy: Istoriia ta kultura. 1, VIII.

28. Lyst Kyivskoho kraievoho inspektora okhorony pamiatok kultury K. Antypovycha do Sektoru nauky NKO (kopiya do kerivnyka muzeinoi hrupy tov. Kushniruka K. I.). Pamiatky Ukrainy: Istoriia ta kultura. 1, VIII.

29. Okhorona pryrody ta pamiatok kultury. (1926) Nauka na Ukraini: Biuleten Ukrnauky. 2, 87–88.

30. Postanova VUTsVK i Radnarkomu USRR "Pro pamiatnyky kultury i pryrody Ukrainy" 16 June 1926 r. (1979) In: Yu. Yu. Kondufor (ed.) Kulturne budivnytstvo v Ukrainskii RSR. 1917–1927. Zb. dokum. i materialiv. Kyiv: Naukova dumka, pp. 451–455.

31. BILOKIN, S. (2009) Avtobiohrafiia Fedora Ernsta pochatku 1930-kh rokiv. Studii mystetstvoznavchi. 1 (25), 135–150.

32. BILOKIN, S. (1993) Fedir Ernst. In: Sydorenko O. I., Tabachnyk D. V. (eds.) Represovane "vidrodzhennya". Kyiv : Ukraina, pp. 300–321.

33. VEREZOMSKA, S. (2004) Z istorii okhorony tserkovnoi starovyny na tereni Kyivskoi kraiovoi inspektury okhorony pamiatok kultury (1926-1930 rr.). Istoriia relihii v Ukraini. Naukovyi shchorichnyk. Vol. II, pp. 566–571.

34. VEREZOMSKA, S. Zh. (2005) F. Ernst u pamiatkookhoronnomu rusi Ukrainy 1917 – 1933 rr. Abstract of unpublished thesis (Doctor of Philosophy), Kharkivskyi natsionalnyi universytet im. V. N. Karazina.

35. HORBYK, V. O., DENYSENKO, H. H. (2012) "Zvid pamiatok istorii ta kultury Ukrainy" u doslidzhenni i okhoroni kulturnoi spadshchyny: dosvid, problemy, perspektyvy. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy.

36. HORBYK, V. O., DENYSENKO, H. H. (2004) Okhorona ta zberezhennia pamiatok istorii ta kultury v Ukraini: istorychnyi aspekt. Istorychnyi zhurnal, 10-11, 85–90.

37. ZHELIEZKO, A. M. (2015) Pamiatkookhoronna diialnist Kyivskoi kraiovoi inspektury na Kyivshhyni u 1928–1930 rr. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. 44 (1), 212–215.

38. ZAREMBA, S. Z. (1995) Ukrainske pamiatkoznavstvo: Istoriia, teoriia, suchasnist. Kyiv: Lohos.

39. KOT, S. (2005) Vytoky: z pered chasiv Ukrayinskoho tovarystva okhorony pamiatok istorii ta kultury. Pamiatky Ukrainy: Istoriia ta kultura. 2, 128–139.

40. NESTULIA, O. (1995) Dolia tserkovnoi starovyny v Ukraini 1917 – 1941 rr.: [in 2 vol.]. Vol. 1: 1917 r. – seredyna 20-kh rokiv. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy.

41. NESTULIA, O. (1995) Dolia tserkovnoi starovyny v Ukraini 1917 – 1941 rr.: [in 2 vol.]. Vol. 2: Kinets 20-kh – 1941 rr. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy.

42. NESTULIA, O. (1989) Okhorona pamiatok istorii ta kultury. 1926 – 1941 rr. Kyiv: Instytut istorii AN URSR.

43. NESTULIA, O. (1991) Ukraina stala yoho doleiu (F. L. Ernst). In: Vynokur I. S., V. B. Vrublevska, T. F. Hryhoreva et al. (eds.) Represovane kraieznavstvo (20–30-ti roky). Kyiv: Ridnyi krai, pp. 101–113.

44. NESTULIA, S. (1997) Stanovlennia Vseukrainskoho arkheolohichnoho komitetu VUAN (seredyna 1920-kh rokiv). Poltava: Arkheolohiia.