L. Hriffen, PhD, Professor, Senior Research Fellow

Center of monuments of NAS of Ukraine and USPMHC, Kyiv, Ukraine,

O. Tytova, PhD in History, Associate Professor, Director

Center of monuments of NAS of Ukraine and USPMHC, Kyiv, Ukraine


MONUMENT STUDIES IN THE SYSTEM OF SCIENCES


Monument studies is a young scientific discipline. It has appeared because of need for the theoretical justification of measures for identification, preservation and use of cultural heritage. The categorical apparatus of monument studies is still in progress. It concerns the object and subject of study of this science as well. The object of the research is the tangible historical and cultural heritage, which includes two kinds of material objects – technical devices and signs. The object is determined by the peculiarities of its use in individual socialization based on axiological (emotional) information. That is the subject of monuments is different from other sciences, which are also the object of cultural heritage (such as archaeology, cultural studies, knowledge of source, history of science and technology, museology, etc.). The systematization and classification of cultural heritage is an important task, which has significant differences from other sciences. Different types of cultural heritage have their peculiarities. It is extremely important to process with methods and tools for effective integration of cultural heritage to the modern cultural context. According with the main purpose of monument studies, we can distinguish three main tasks for object-based researches on cultural heritage. Let us name them: to identify the historical context of the monuments; their material structure researches; direct research of methods and theoretical study of inclusion in the modern cultural context.

Keywords: monuments study, cultural heritage, historical and cultural monuments, historical sources, socialization.

Full text PDF

References

1. BOYARSKIJ, P. V. (1990) Vvedenie v pamyatnikovedenie. Moscow: Tsentr "Kultura i Mirovoj okean" pri Tvorchesko-proizvodstvennom ob''edinenii Sovetskogo fonda kultury.

2. BOYARSKIJ, P. V. (1986) Teoreticheskie osnovy pamyatnikovedeniya (postanovka problemy). In: Batov V. I. (ed.) Pamyatnikovedenie: Teoriya, metodologiya, praktika. Moscow: Nauchno-issledovatelskij institute kultury, pp. 3–15.

3. GUSAROVA, T. P., DMITRIEVA, O. V., FILIMONOV, I. S. et al. (1990) Vvedenie v spetsial'nye istoricheskie distsipliny. Moscow: Izdatelstvo Moskovskogo Gosudarstvennogo universiteta.

4. GEL'VETSIJ, K. A. (1938) Ob ume. Moscow: Gosudarstvennoe sotsialno-ekonomicheskoe izdatelstvo.

5. HRIFFEN, L. O., KONSTANTINOV, V. O., TITOVA, O. M. (2010) Pamiatky tekhniky. Kyiv: Tsentr pamiatkoznavstva NAN Ukrainy i Ukrainske tovarystvo okhorony pamiatok istorii ta kultury.

6. DULOV, O. (1993) Pamiatkoznavstvo yak nauka. Pamiatky Ukrayiny, 1-6, 139, 203–204.

7. D'YUI, D. (1957) Obladanie opytom. In: Egorov A. (ed.) Sovremennaya kniga po estetike: Antologiya. Moscow: Izdatelstvo inostrannoj literatury.

8. Pro okhoronu kulturnoi spadshchyny: Zakon Ukrainy, № 1805-III [2000]. Vidomosti Verkhovnoii Rady Ukrainy. 39, 333.

9. ZAREMBA, S. Z. (1995) Ukrainske pamiatkoznavstvo: istoriia, teoriia, suchasnist. Kyiv: Logos.

10. IL'IN, V. V. (2005) Aksiologiya. Moscow: Izdatelstvo Moskovskogo Gosudarstvennogo universiteta.

11. Konventsiia pro okhoronu vsesvitnoi kulturnoi i pryrodnoi spadshchyny. [Online] Available from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_089. [Accessed: 19 October 2016].

12. KOT, S. (2007) Teoretychni problemy pamiatkoznavstva. In: Horbik V. (ed.) Pamiatkoznavchi studii v Ukraini: teoriia i praktyka. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, pp. 7-64.

13. MUDRIK, A. V. (2004) Sotsializatsiya cheloveka: uchebnoe posobie. Moscow: Izdatelskii tsentr "Akademiya"

14. HRIFFEN, L. O., TITOVA, O. M. (eds.) (2012) Osnovy pamiatkoznavstva. Kyiv: Tsentr pamiatkoznavstva NAN Ukrainy i Ukrainske tovarystvo okhorony pamiatok istorii ta kultury.

15. PIRS, Ch. S. (2000) Izbrannye filosofskie proizvedeniya. Moscow: Logos.

16. RIKYOR, P. (2002) Konflikt interpretatsii. Ocherki o germenevtike. Moscow: KANON-press-Ts""

17. RUDENKO, S. P. (2008) Pro fundamentalni zasady pamiatkoznavstva. Pratsi Tsentru pamiatkoznavstva. 14, 18-40.

18. STAROSTIN, B. A. (2010) Predmet. In: Styopin V. S. et al. (eds.) Novaya filosofskaya еntsiklopediya: [in 4th vol.]. 2nd ed. Vol. 3. Moscow: Mysl, p. 330.

19. SAPRYKIN, A. H. (1972) Soznanie i samosoznanie. Moscow: Politizdat.

20. KONSTANTINOV, F. V. (ed.) (1967) Filosofskaya entsiklopediya: [in 5th vol.]. Vol. 4. Moscow: Sovetskaia entsiklopediya.