T. Samchuk, PhD student

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine


THE FORMATION OF THE UNIVERSITY SPACE IN KYIV (THE HISTORY OF THE FIRST FACILITIES OF THE UNIVERSITY OF ST. VOLODYMYR)


This paper focuses on history of the St. Volodymyr University's first facilities in context of the formation of a special university space. We highlighted peculiarities in construction of these first buildings, their situation within the city space of Kyiv based on many archive and cartographical sources. The unknown archived documents were used in the article. We addressed to Samoilovich's, Achte's, Gudum-Levkovich's, Buchteev's houses; Begichev's yard and manege for hourse riding. We analyzed details of lease contracts of St. Volodymyr University's buildings. The article indicates which collections and departments were located in each of the leased buildings. The main conclusions show that university space covered big yards not only buildings. The facilities of university were concentrated in prestigious and aristocratic city's districts – Lypky and Pechersk. The history of other university buildings are to be described in papers to follow.

Keywords: university space, Kyiv, University of St. Volodymyr.

Full text PDF

References

1. Kiev (1833). In: Atlas krepostej Rossijskoj imperii. [s. l.].

2. Viddil kartohrafiyi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskogo (VKNBUV), № 22338.

3. HYRYCH, I. (1991) Do istorii topohrafii Pecherskoi chastyny Kyieva XIX st. (za materialamy Kyivskoi inzhenernoi komandy). In: Problemy

istorychnoi heohrafii Ukrainy. Kyiv: Naukova dumka, pp. 54–61.

4. Derzavnyi arkhiv mista Kyieva (DAK), fond 16, opys 465, sprava 46, 178 arkushiv.

5. Ibid, fond 16, opys 276, sprava 21, 109 arkushiv.

6. Tsentralnyi derzavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, Kyiv (TsDIAK Ukrainy), fond 533, opys 1, sprava 337, 27 arkushiv.

7. DAK, fond 108, opys 9, sprava 47, 13 arkushiv.

8. DRUH, O., MALAKOV, D. (2004) Osobniaky Kyieva. Kyiv: Kyj.

9. ULIANOVSKYI, V. I., KOROTKYI, V. A. (eds.) (1994) Z imenem Svyatoho Volodymyra. Kyivskyi universytet u dokumentakh, materialakh ta spogadakh suchasnykiv: [in 2 vol.]. Vol. 1. Kyiv: Zapovit

10. ZAKHARCHENKO, M. M. (1889) Istoriya Kievskogo instituta blagorodnyh devits 1838–1888 g. Kiev: Tipografiya S. V. Kulzhenko.

11. KOVALYNSKYI, V. V. (2006) Kyivski miniatiury. 2nd edition. Vol. 1. Kyiv: Kupola.

12. TsDIAK Ukrainy, fond 707, opys 87, sprava 150, 71 arkush.

13. DAK, fond 16, opys 370, sprava 18, 242 arkushy.

14. Ibid, fond 16, opys 372, sprava 25, 51 arkush.

15. DAK, fond 16, opys 469, sprava 724, 112 arkushiv.

16. Ibid, fond 16, opys 374, sprava 34, 104 arkushy.

17. Ibid, fond 16, opys 370, sprava 108, 242 arkushy.

18. Ibid, fond 1, opys 1, sprava 487, 5 arkushiv.

19. Ibid, fond 16, opys 465, sprava 28, 237 arkushiv.

20. Ibid, fond 16, opys 465, sprava 49, 169 arkushiv.

21. Ibid, fond 16, opys 465, sprava 59, 207 arkushiv.

22. Ibid, fond 16, opys 465, sprava 53, 175 arkushiv.

23. Pecherskyi ipodrom. Frahment topohrafichnoho planu Kyyivs'koho Okrkomhospu 1923–1925 rr. (2010). In: Starovynni ta istorychni karty m. Kyyeva i rehionu. Kyiv: Vydavnytstvo "Varto".

24. VKNBUV, № 22271.

25. VKNBUV, № 22384.

26. VKNBUV, № 22289.

27. VKNBUV, № 22338.

28. VKNBUV, № 22339.

29. VKNBUV, № 22100.

30. Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I. Vernadskogo (IRNBUV), fond 28, № 860, 1 arkush.

31. Plan Kyieva z peredmistiamy. Hraviiovanij na kameni pry Holovnomu Shtabi Diiuchoi Armii – 1842. (2010). In: Starovynni ta istorychni karty m. Kyyeva i rehionu. Kyiv: Vydavnytstvo "Varto".

32. TsDIAK Ukrainy, fond 2194, opys 1, sprava 391, 1 arkush.

33. Derzavnyi arkhiv Kyyivs'koyi oblasti (DAKO), fond 1542, opys 1, sprava 391, 1 arkush.

34. DAK, fond 19, opys 1, sprava 3051, 5 arkushiv.

35. DAK, fond 19, opys 1, sprava 64, 8 arkushiv.

36. IRNBUV, fond 28, № 861, 1 arkush.

37. DAK, fond 16, opys 465, sprava 57, 168 arkushiv.

38. DAKO, fond 1542, opys 1, sprava 300, 1 arkush.

39. DAKO, fond 280, opys 2, sprava 332, 1101 arkushiv.

40. SAMCHUK, T. V. (2015) Vykladannia verkhovoi yizdy v Universyteti Sv. Volodymyra (1835–1863 rr.). Naukovyi visnyk Kremenetskoi oblasnoi humanitarno-pedahohichnoi akademii im. Tarasa Shevchenka. Seriya: Pedahohika. 5, 39-48.

41. DAK, fond 16, opys 469, sprava 572, 369 arkushiv.

42. Spisok dvoryan Kievskoj gubernii, na 11 oktyabrya 1905 g. (1906) Kiev: Kievskoe dvorianskoe deputatskoe sobranie.

43. SAMCHUK, T. (2016) Stanovlennia universytetskoho prostoru v Kyevi (do istorii pershykh budynkiv Universytetu Sv. Volodymyra). Aktualni problemy vitchyznianoi ta vsesvitnoi istorii. 27, 35–42.

44. TsDIAK Ukrainy, fond 1434, opys 1, sprava 84, arkush 3.

45. SHEMETA, Yu. (2009) Dokumenty z istorii pochatkovoho oblashtuvannia Universytetu Sv. Volodymyra: opys likarni ta yii maina (1834). Sotsialna istoriia: Naukovyj zbirnyk. 5, 130–135.

46. SHEMETA, Yu. (2010) Prymishchennia Universytetu Sv. Volodymyra na pochatku joho isnuvannia: opys budynku Z. S. Samoilovycha (1837 r.). Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Istoriya. 101, 52–55.

47. SHOSTIN, N. A. (1975) Ocherki istorii russkoj metrologii. XI – nachalo XX veka. Moskow: Izdatelstvo standartov.

48. SHCHITKIVSKYI, I. (1930) Do istorii zabuduvannia m. Kyieva na pochatku XIX stolittya. Kyivski zbirnyky istorii i arkheolohii, pobutu i mystetstva. 1, 319–343.