Зразок оформлення списку джерел та літератури

Приклади оформлення бібліографічних описів для прикінцевого списку джерел та літератури

(більше прикладів

див. www.staffs.ac.uk/assets/harvard_quick_guide_tcm44-47797.pdf)

Книги одного автора

Терський C. В. Княже місто Володимир / С. В. Терський. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. – 320 с.

TERSKIY, S.V. (2010) Kniazhe misto Volodymyr. Lviv: Vydavnytstvo nacionalnogo universytetu “Lvivska politekhnika”.

Книги двох і трьох авторів

Бородіна А.І. Бібліографічний словник діячів у галузі математики / Бородіна А.І., Бугай А.С.; за ред. І.І. Гіхман. – К.: Радянська школа, 1979. – 606 с.

BORODINA, A.I., BUGAI, A.S. (1979) Bibliografichnyi slovnyk diyachiv u galuzi matematyky. Kyiv: Radianska shkola.

Книги чoтирьох авторів

Основы создания гибких автоматизированных произведений / Л.А. Пономаренко, Л.В. Адамович, В.Т. Музычук, А.Е. Гридасов; под ред. Б.Б. Тимофеева. – К.: Техника, 1986. – 144 с.

У транслітерованому переліку джерел книги чотирьох авторів оформляються як книги, у яких є більше чотирьох авторів, зразок див. нижче.

Книги більше чотирьох авторів

Архітектура Львова. Час і стилі XIII–XXI ст. / М. Бевз, Ю. Бірюльов, Ю. Богданова [та ін.]. – Л.: Центр Європи, 2008. – 720 с.

BEVZ, M. et al. (2008) Arkhitektura Lvova. Chas i styli XIII-XXI st. Lviv: Centr Evropy.

Дисертації

Баштанник В. В. Державне управління в системі владно-партійної взаємодії: дис. … канд. наук з держ. упр.: 07.00.02 : захищена 28.01.02 : затв. 15.07.02 / Баштанник Володимир Васильович; Укр. акад. держ. упр. при президентові України. – К., 2002. – 220 с.

BASHTANNYK, V.V. (2002) Derzhavne upravlinnya v systemi vladno-partiynoi vzaemodii. Unpublished thesis (PhD), Ukrainska academia derzhavnogo upravlinnya pry prezydentovi Ukrainy, Kyiv.

Автореферати дисертацій

Кірсенко М. В. Чеські землі в міжнародних відносинах Центральної Європи 1918–1920 років (політико-дипломатична історія з доби становлення Чехословацької республіки):


автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.02 – всесвітня історія / Кірсенко М.В.; НАН України. – К., 1998. – 36 с.

KIRSENKO, M.V. (1998) Cheski zemli v mizhnarodnykh vidnosynakh Tsentralnoi Evropy 1918–1920 rokiv (polityko-dyplomatychna istoriya z doby stanovlennya Chekhoslovatskoi respubliky). Abstract of unpublished thesis (Doctor of Historical Sciences), Natsionalna Akademia Nauk Ukrainy.

Архівні матеріали

Центральний державних історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК України), ф. 1235, оп. 1, спр. 1055, 4 арк.

Tsentralny derzavny istorychnyi arkhiv Ukrainy, Kyiv (TsDIAK Ukrainy), fond 1235, opis 1, sprava 1055, 4 arkushy.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ІР НБУВ), ф. Х, спр. 1686, 30 арк.

Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I. Vernadskogo (IR NBUV), fond X, sprava 1686, 30 arkushy.

Статті та розділи з книг

Шишка О. Іконографія Львова / Олександр Шишка // Енциклопедія Львова: [у 6 т.] / за ред. А. Козицького. – Л.: Літопис, 2008. – Т. 2: Д–Й. – С. 525–530.

SHYSHKA, O. (2008) Ikonografiya Lvova. In: A. Kozyckiy, ed. Encyklopediya Lvova. Vol.2. Lviv: Litopys, pp. 525–530.

Статті із журналів та збірників

Гнідець Р. Б. Дерев'яне храмобудування України: традиції та сучасність / Р. Б. Гнідець // Будівництво України. – 2008. – № 8(67). – С. 26–32.

GNIDETS’, R.B. (2008) Derevyane khramobuduvannya Ukrainy: tradytsii ta suchasnist’.

Budivnyctvo Ukrainy. 67(8), 26–32.

Складові частини матеріалів конференцій

Дружинін А. О. Вплив опромінення γ-квантами на властивості ниткоподібних кристалів Si-Ge / А. О. Дружинін, І. П. Островський, Ю. М. Ховерко // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем: матеріали XII Міжнар. конф., 18–23 трав. 2009 р., Івано-Франківськ, Україна. – Івано-Франківськ: Карпати, 2009. – Т. 2. – С. 48– 49.

DRUZHYNIN, A.O., OSTROVSKIY, I.P., KHOVERKO, Yu.M. (2009) Vplyv

oprominennya γ-kvantamy na vlastyvosti nytkopodibnykh krystaliv Si-Ge. In: Proceedings of the 12th “Fizyka i tekhnologiya tonkykh plivok ta nanosystem” international conference, Ivano-Frankivsk, May 2009. Ivano-Frankivsk: Karpaty, vol. 2, pp. 48–49.

Електронні ресурси

Прокопенко Л. С. Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та закладів як осередок дослідження національної бібліографії (1965–2002 рр.) [Електронний ресурс] : автореф. дис…канд. іст. наук : 07.00.08 / Л. С. Прокопенко ;


Київ Нац. ун-т культури і мистец. – Електорон. дані (1 файл). – К., 2004. – [18 с.]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04plsdnb.zip. – Назва з екрану. – Дата звернення: 03.08.2009.

PROKOPENKO, L.S. (2004) Bibliografichna sektsiya Mizhnarodnoi federatsii bibliotechnykh asotsiatsiy ta zakladiv yak oseredok doslidzhennya natsionalnoi bibliografii (1965–2002). [Online] Abstract of unpublished thesis (PhD), Kyivski natsionalny universytet kultury i mystectv. Avaliable from: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04plsdnb.zip. [Accessed: 3rd August 2009].

Сняданко І. І. Дослідження методу активного соціально-психологічного навчання в роботі психологічної служби в Україні [Електронний ресурс] / І. І. Сняданко // Соціотехнічні системи : інтернет-журн. – 2010. – Вип. 4. – C. 1–13. – Режим доступу: http://www.lp.edu.ua/Institute/IGS/IPP/WebRC/issues/Issue%204/Snyadanko.pdf. – Назва з екрану. – Дата звернення: 03.08.2009.

SNIADANKO, I.I. (2010) Doslidzhennya metodu aktyvnogo sotsialno-psykhologichnogo navchannya v roboti psykhologichnoi sluzhby v Ukraini. Sotsiotekhnichni systemy. [Online] 4, p.1–13. Avaliable from: http://www.lp.edu.ua/Institute/IGS/IPP/WebRC/issues/Issue%204/Snyadanko.pdf. [Accessed: 3rd August 2009].