Редакційна політика

Редакційна політика ґрунтується на традиційних етичних принципах наукової періодики. Спрямована на зміцнення та розширення цілісного наукового інформаційного простору України в галузі історичних наук, а також інтеграції у світовий науковий інформаційний простір.

Редакційна політика сприяє підвищенню наукового та міжнародного визнання «Вісника Київського національного університету. Історія», зростанню його загального рейтингу, індексу цитування, а також входженню до головних наукометричних баз даних наукової літератури.

Редакція журналу проводить політику відкритого доступу до рецензованих наукових публікацій, сприяючи поліпшенню інформаційно-наукового обміну, а також підвищенню цитування робіт і, відповідно, результативності наукової діяльності авторів, що публікуються у журналі.


Місія:

Створення платформи для науковців, що займаються історичною тематикою з метою поширення останніх наукових здобутків.

Завдання:

Завдання методологічного порядку – забезпечення продуктивного діалогу між істориками.

Завдання практичного характеру – допомога науковцям у поширенні своїх напрацювань та ідей.

Завдання дослідницького характеру – публікація наукових результатів, спрямованих на підвищення ефективності історичних досліджень.

Завдання освітнього характеру – ознайомлення студентів з новітніми підходами в історичних дослідженнях, обмін досвідом у викладанні історичної науки, формування міжкультурної компетентності.

Проблематика:

Актуальні питання археології, історії України, всесвітньої історії, регіональної історії, джерелознавства та історіографії.